Tag: Physics Education/Science Education

11 documents

Currículo na contemporaneidade

GSL Öğrencilerinin Keman Dersine Yönelik Tutumları

TEKNOLOJİ DESTEKLİ/YARDIMLI FİZİK DENEYİ -II: “KAHVEMİ RAHAT RAHAT İÇMEK İSTİYORUM”

أثر استخدام اسلوب تعليمي محوسب لتدريس الفيزياء في القدرة على تطبيق المفاهيم وحل المسألة الفيزيائية-1

مستوى معرفة معلمي الفيزياء في الأردن لخرائط المفاهيم في ضوء بعض المتغيرات

BİR GRUP FEN BİLGİSİ/FİZİK ÖĞRETMENİNİN ÖĞRETİM PROGRAMINDA BELİRLENEN YENİ ROLLERİNİ ALGILAMASI VE GEREKSİNİMLERİ

Hizmet içi eğitime katılan fen bilgisi öğretmenlerinin öğretim tekniklerine ilişkin bilgilerindeki değişimin tespiti: Tekirdağ örneği

Kaldıraç ve Ağlayan Çocuk

Sınıf öğretmenlerinin müzik dersindeki yeterliklerine ilişkin görüşleri

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KAYGILARI PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION CONSERVATORY STUDENTS' CONCERNS TOWARDS TEACHING PROFESSION

Chapter 22: Electromotive Force and Potential difference Please remember to photocopy 4 pages onto one sheet by going A3→A4 and using back to back on the photocopier

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks