Tag: Ottoman Studies

2,893 documents

H. S. Tabakoğlu, İnebahtı'dan Sonra Doğu Akdeniz'e Yönelik İspanyol Planları. Uluslararası X. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu. Girne, 12-13 Nisan 2018 - Uluslararası Bildiri.

H. S. Tabakoğlu, Akdeniz'de Osmanlı-İspanya Rekabeti ve Bir Dönüm Noktası Olarak 1560 Cerbe Deniz Savaşı. I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu. Trabzon, 25-26 Nisan 2018 - Uluslararası Bildiri.

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE MUŞ VE ÇEVRESİ Muş and Its Surrounding in Evliya Çelebi’s Seyahatname

تدمير وطن - الحرب الاهلية في سوريا

Chengzhi(Kicengge), The Oirad sixteen great otoqs in the 18th century-Study on Kereit otoq(the second Sequel), Oyirad Studies, No.3, Executive Editors M. ERDEMTU, B. OYUNBILIG,B. AGNES,2017,81-123. (in Chinese)(承志(2017)

SOFYALI BÂLÎ'NİN DÖRT ŞEYHE DAİR İSTİHBÂRÎ BİR MEKTUBU

GERÇEK VE ONU İDRAK ETME SÜRECİM (G -VOİES

TARİH KONUŞUYOR KONFERANSLARI / Mayıs

GERÇEK VE ONU İDRAK ETME SÜRECİM (G -VOİES)

"Ἀπόκρισις Ὀρθοδόξου τινὸς πρός τινα ἀδελφὸν ὀρθόδοξον περὶ τῆς τῶν Κατολίκων δυναστείας [...] (Χάλλη 1775): Ἔργο τοῦ Νικηφόρου

Tezkireci Toplum Ilişkisi

ÇERKEŞÎZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ'NİN Mİ'RÂCİYE'Sİ

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks