Tag: Ottoman Navy

133 documents

H. S. Tabakoğlu, İnebahtı'dan Sonra Doğu Akdeniz'e Yönelik İspanyol Planları. Uluslararası X. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu. Girne, 12-13 Nisan 2018 - Uluslararası Bildiri.

H. S. Tabakoğlu, Akdeniz'de Osmanlı-İspanya Rekabeti ve Bir Dönüm Noktası Olarak 1560 Cerbe Deniz Savaşı. I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu. Trabzon, 25-26 Nisan 2018 - Uluslararası Bildiri.

Fransız Diplomasisi: Kaybedince Kazananla Kazanan Diplomasi

16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Deniz Taşımacılığı: Navlun ve İskerçe Sözleşmeleri

İstanbul'da Doğan Bir Osmanlı Sikkesi: Kuruş / Yeni Belge ve Tespitler Işığında Osmanlı Kuruşunun Ortaya Çıkış Hikayesi

Einstein’ın Görelilik Teorisini Türkiye’ye Tanıtanlar (I): Mehmed Refik Fenmen ve Kerim Erim

Einstein’ın Görelilik Teorisini Türkiye’ye Tanıtanlar (II): Hüsnü Hamid Sayman

Darüşşafaka’da Fizik Eğitiminin Başlangıcı

Yüksek Dalgaların Efsanesi: Dretnot

Bodrum'daki Ticari Yatların Mevcut Durumu

Репатриация» абхазов и исламский вопрос в Абхазии

Review of Baki Tezcan and Donald Quataert (eds.), Hakim Paradigmaların Ötesinde: Rifa’at Abou-el-Haj’a Armağan

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks