Tag: Ottoman Maritime History

31 documents

H. S. Tabakoğlu, İnebahtı'dan Sonra Doğu Akdeniz'e Yönelik İspanyol Planları. Uluslararası X. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu. Girne, 12-13 Nisan 2018 - Uluslararası Bildiri.

H. S. Tabakoğlu, Akdeniz'de Osmanlı-İspanya Rekabeti ve Bir Dönüm Noktası Olarak 1560 Cerbe Deniz Savaşı. I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu. Trabzon, 25-26 Nisan 2018 - Uluslararası Bildiri.

Yüksek Dalgaların Efsanesi: Dretnot

Репатриация» абхазов и исламский вопрос в Абхазии

OSMANLI İSTANBULU’NDA BERBER ESNAFI

Osmanische Poesie im 15. und 16. Jahrhundert - Fragen zu ihrer Übersetzung, Analyse und Kontextualisierung

ΛΕΞΙΚΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Deniz Ulaşım ve Üsküdar İsimli Vapurlar

Türk Edebiyatında Manzum Tarihler Sempozyumu

XVIII. Yüzyıl Osmanlı Kalyon İnşasında Kereste Temini , Tarih Boyunca Dünyada ve Türklerde Denizcilik Semineri (17-18 Mayıs 2004), Bildiriler, İstanbul 2005, 33-40.

The Other (non-Muslim, non-Ottoman) in Ottoman literary humour / Osmanlıların edebi mizahında (gayri Müslim, gayri Osmanlı) Öteki , in: Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, 44 (December 2015), p. 85-100.

Rodos ve İstanköy’de Türk Eserleri/ Turkish Monuments on the Islands of Rhodes and Kos

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks