Tag: Ottoman Diplomacy and Europe

202 documents

H. S. Tabakoğlu, İnebahtı'dan Sonra Doğu Akdeniz'e Yönelik İspanyol Planları. Uluslararası X. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu. Girne, 12-13 Nisan 2018 - Uluslararası Bildiri.

H. S. Tabakoğlu, Akdeniz'de Osmanlı-İspanya Rekabeti ve Bir Dönüm Noktası Olarak 1560 Cerbe Deniz Savaşı. I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu. Trabzon, 25-26 Nisan 2018 - Uluslararası Bildiri.

"Ἀπόκρισις Ὀρθοδόξου τινὸς πρός τινα ἀδελφὸν ὀρθόδοξον περὶ τῆς τῶν Κατολίκων δυναστείας [...] (Χάλλη 1775): Ἔργο τοῦ Νικηφόρου

16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Deniz Taşımacılığı: Navlun ve İskerçe Sözleşmeleri

DEĞİŞİM TARİH VE İNSAN

İstanbul'da Doğan Bir Osmanlı Sikkesi: Kuruş / Yeni Belge ve Tespitler Işığında Osmanlı Kuruşunun Ortaya Çıkış Hikayesi

“Son kalan eşkal defterlerine gore devşirmeliğin bilinmeyenleri,” Atlas Tarih (April, 2014): 36-43.

Ποιοι και γιατί πρέπει να διδάσκουν ιστορία στο ελληνικό σχολείου του 21ου αιώνα

8.1 Industriële Revolutie

7. Bepoederde pruiken, bruisende ideeën

Thèse : L'Europe des possibles. Crises et compétitions politiques pendant les affaires de Provence (1580-1610) - Vol. 1

Thèse - Vol. 2 (Pièces justificatives, bibliographie et table des matières complète)

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks