Tag: Oguz

5 documents

Endonezya'da Türkçe Kökenli Üç Kelime

XX. Yüzyılın Başında Gönüllü Bir Türkleşme Örneği Olarak Dağıstan / Dagestan as an Example of Voluntary Turkification at the Beginning of the 20th Century

Kafkasya'da Türk Lehçelerinin Fonksiyonları

Kıbrıs'ta Türklerin Konuştuğu Lisanın Adı Ne Olmalıdır?

DOĞUMLA İLGİLİ BAZI ÂDETLER BAĞLAMINDA KIBRIS TÜRKLERİNİN ETNİK KÖKENİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks