Tag: Neolithic Europe

1,563 documents

2000_Raczky, P.: An unique face pot from the Öcsöd-Kováshalom settlement of the Tisza culture.

2012_Experimental reconstruction of a neolithic house at the Polgár-Csőszhalom settlement.

Eva Šamánková: Příspěvek k poznání románské architektury v Čechách / Contribution to the Knowledge of Romanesque Architecture in Bohemia

Anna Pitterová: Krkonošský horský dům / Das Riesengebirghaus

Biljni ostaci s četiri novoistraživana lokaliteta Đakovštine/Plant remains from four newly excavated sites in the Đakovo region

Nalazište AN10B Novi Čeminac- Jagodnjačka strana – periferija rimskog naselja u Baranji/The AN10B Novi Čeminac-Jagodnjačka strana site – the periphery of a Roman settlement in the Baranja region

Ivana Pleinerová - Marie Zápotocká: Hostivice-Palouky: žárový pohřeb s vypíchanou keramikou / Hostivice-Palouky: Kr. Prag-West. Ein Brandgrab der Stichbandkeramik

Eva Čujanová-Jílková: Poznámka k jednomu starému nálezu / Note on one old find / Bemerkung zu einem alten Fund

Josef Kšír: Objev gotického podloubí v Olomouci / The discovery of the Gothic arcade in Olomouc

BLANCO, A. (2018): "De cabañas a casas. Estrategias sociales en la prehistoria final de la Meseta (1400-400 AC)". En Rodríguez Díaz, A.; Pavón , I. y Duque , D. (eds.): Más allá de las casas. Universidad de Extremadura, C

Eva Čujanová: Die urgeschichtliche befestigte Höhensiedlung Podražnice bei Horšovský Týn / Pravěké opevněné výšinné sídliště Podražnice u Horšovského Týna

I. Pleinerová: Studny z doby stěhování národů v Hostivici-Paloukách (okr. Praha-západ) / Völkerwanderungszeitliche Brunnen in Hostivice-Palouky (Bez. Prag-West) / Migration Period wells from Hostivice-Palouky (Prague-West district)

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks