Tag: Naval Tactics (Military Science)

13 documents

H. S. Tabakoğlu, İnebahtı'dan Sonra Doğu Akdeniz'e Yönelik İspanyol Planları. Uluslararası X. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu. Girne, 12-13 Nisan 2018 - Uluslararası Bildiri.

H. S. Tabakoğlu, Akdeniz'de Osmanlı-İspanya Rekabeti ve Bir Dönüm Noktası Olarak 1560 Cerbe Deniz Savaşı. I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu. Trabzon, 25-26 Nisan 2018 - Uluslararası Bildiri.

El buque construido para combatir al Huáscar y la Unión

ΛΕΞΙΚΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Keşifler Çağının Osmanlı Denizcisi: Piri Reis ve Yeni Dünya Haritası

Inocent III. - učenik, kardinal, papa, Kristov namjesnik

La campaña de Juliano en Persia (363 d.C.). Un análisis critico, Desperta Ferro 29, 2015; Julian's Persian Campaign (AD 363). Critical Analysis/View, Desperta Ferro 29, 2015

Deneysel Arkeoloji, Kiklad Tekneleri Canlandırma Projesi, Dikişli Tekne Yapım Teknolojisi / Experimental Archaeology, Sewing Techniques of Cycladic Boats, Reanimation Project.

Kilikia Kiyilari Sualti Arkeolojik Yüzey Arastirmalari 2004 / Archaeological Underwater Surveys of the Cilician Coasts in 2004

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΛΑΔΗΣ (494π.Χ.) Στρατηγικά Λάθη

Donošenje odluka na ranokršćanskim crkvenim saborima. Ramsay MacMullen, Voting About God in Early Church Councils, New Haven & London: Yale University Press, 2006. xii + 170 str.

İzn-i sefine defterleri ve Karadenizde Rusya ile Ticaret yapan devlet-i aliyye tuccarlari 1780-1846

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks