Tag: National Security (Intelligence)

22 documents

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI

¿Escalada Explosiva? Reflexiones sobre el ataque con Coche bomba en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez and Mexico's 'Narco-Culture' Threat

Wpływ ekspansji Państwa Islamskiego na bezpieczeństwo regionalne i globalne.docx

Zaangażowanie wojskowe Turcji w Iraku.docx

Inteligencia a partir del uso de Internet y nuevas tecnologías (2014)

Baza ligjore e SHISH për problemet që lidhen me sigurimin kombëtar

PËRZGJEDHJA INTELIGJENTE NË PLURALIZËM

Informacioni dhe inteligjenca e përgjithshme për integrimin e vendit në BE

Securing the “hyperborder”: U.S.-Mexico border security investments

Notatka ze spotkania z cyklu „Chiny – nowa potęga”, poświęcona zmianom w polityce wewnętrznej Chin.

Notatka ze spotkanie z cyklu debat o współczesnej Rosji. ,,Unijno-rosyjska wojna gospodarcza początkiem końca Władimira Putina?

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks