Tag: Middle Dutch Literature and Translations

16 documents

Demetrio Yocum, Petrarch’s Humanist Writing and Carthusian Monasticism. The Secret Language of the Self (Turnhout 2013), in: Aevum. Rassegna di Scienze storiche, linguistiche e filologiche 89 (2015), 167-168

De dichters Jan Smeken en Johannes Pertcheval en de devotie tot Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën. Nieuwe gegevens uit de rekeningen van de Brusselse broederschap (1499-1516)

Ælfric in Islanda: la traduzione di 'De falsis diis' nella 'Hauksbók'

La Þorsteins saga Víkingssonar e la questione dei generi

‘A Bunch of Books. Book Collections in the Medieval Low Countries’, with Renée Gabriël, Queeste. Journal of Medieval Literature in the Low Countries 20 (2013) 63-68.

La Lárentíus saga biskups nel sistema letterario antico nordico

Patron-driven acquisitions – a tool for efficient information management at a governmental organisation

Het gebruik van de NEN Normencatalogus bij Rijkswaterstaat Bouwdienst : nieuwe mogelijkheden voor efficiënt normmanagement

Francois Valentijn: Oud en Nieuw Oost Indiën

Bilderdijk en Büch: gefnuikte arenden als venster op de geschiedenis

A. Dlabačová, Literatuur en observantie. De Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp en de dynamiek van laatmiddeleeuwse tekstverspreiding (Hilversum 2014), in: The Medieval Low Countries 2 (2015), 291-293

Gerd Jäkel, ... usque in praesentem diem. Kontinuitätskonstruktionen in der Eigengeschichtsschreibung religiöser Orden des Hoch- und Spätmittelalters (Berlin 2013), in: Mediaevistik 27 (2014), 417

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks