Tag: Medieval and Early Modern History of the Germ

95 documents

[Ausstellungskatalog ] Literatur im Frauenkloster. Die Dominikanerinnen von Adelhausen und ihre verschüttete Bibliothek. Begleitkatalog zur Posterausstellung im Foyer der Universitätsbibliothek Freiburg, 2. Mai bis 11. Juli 2018, bearb. von Ba

[Monographie] Das lyrische Oeuvre von Heinrich Laufenberg in der Überlieferung des 15. Jahrhunderts. Untersuchungen und Editionen (The Lyrical Oeuvre of Heinrich Laufenberg in 15th Century Manuscripts) (ZfdA Beiheft 22), Stuttgart 2015

Egy maroknyi nemzet sírása (recenzió Fazakas Gergely Tamás Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet c. könyvéről)

Emblemele politice ale lui Julius Wilhelm Zincgref în decoraţia murală a castelului Bethlen din Criş

Luther és a zsidók: textus – kontextus – paratextus [Luther and the Jews: Text – Context – Paratext]

Vásári forgalom és vásározók a középkori Észak-Alföld és peremvidéke mezővárosaiban (Fairs and Traders in Market-towns of Medieval North-Eastern Hungary

Az erdélyi fejedelmi udvar besztercei látogatásai

Jámbor volt-e Georg der Fromme? [Was George the Pious a pious man?]

Ízelítő Luther levelezéséből [A foretaste of Luther's letters]

Arborele vieţii în portalurile bisericilor săseşti din Ocna Sibiului, Vurpăr, Drăuşeni

Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM). I: A reformáció kezdetétől a zsolnai zsinatig (1610). I/1: A-L [Lutheran pastors in the Kingdom of Hungary (1522-1610). Vol I/1: A-L]

A szabad királyi városok a 16-17. századi országgyűléseken. Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon: A kezdetektől 1918-ig. Szerk.: Dobszay Tamás-Forgó András-Ifj Bertényi Iván-Pálffy Géza-Rácz György-Szijártó M. István

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks