Tag: Law

2,586 documents

Σήμα της ΕΕ & Σήμα Πιστοποίησης της ΕΕ (European Union Trade Mark & European Union Certification Mark)

[BSN] Boletín Solo Negocios 30/04/18

Firmaların Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesi ve Türkiye’de Döviz Kurlarına Muhtemel Etkileri Açısından Bir Değerlendirme

C. Castoriadis. Métacritique. Du Jeune Marx à Heidegger.

N. Carette en J. Van de Voorde, “Rechtsmisbruik in het zakenrecht. Capita selecta” in J. Rozie, A. Van Oevelen en S. Rutten (eds.), Rechtsmisbruik, Antwerpen, Intersentia, 2015, (71) 71-114.

M. Lernout en J. Van de Voorde, “Acquisitive Prescription of Public Domain Goods (Government Property) in Belgium, France, the Netherlands and England” in B. Hoops, R. Koolhoven en L. Rostill (eds.), Property Law Perspectives V, Den Haag, El

J. Van de Voorde, “Gemeentegoederen (art. 542 BW) zakenrechtelijk bekeken, met bijzondere aandacht voor de praktijk” in R. Barbaix en N. Carette (eds.), Tendensen vermogensrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, (199) 199-220.

Η ρύθμιση του ν. 4438/2016 για τις πιστώσεις σε ξένο νόμισμα

The Swedish far-right’s (incl. SD’s) racial ideology environment

“The Global Condition: Dispossession, Displacement, and Death”

[BSN] Boletín Solo Negocios 01/05/18

El nuevo canon a las universidades: tras la apropiación del canon digital por copia privada, la del open access

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks