Tag: İSTANBUL KENT TARİHİ

53 documents

şehircilik zirvesi.pdf

BİLSEL, Cânâ, “Ankara'da kentsel başkalaşım karşısında kentsel kimlik sorunu: Kent merkezleri ve kamusal mekânlar”, Dosya / Ankara, Kent Kimliği, Mekânsal-Kültürel Değişim, sayı 10/2, Şubat 2009, TMMOB Mimarlar Odas

BİLSEL, Cânâ, “Kent Tasarımı ve Çevre Estetiği”, (dosya editörü Jale Erzen), Kent Estetiği, Dosya, sayı 23, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Süreli Yayını, Aralık 2010, s. 6-14

Sympathy and Exclusion: The Migration of Child and Women Survivors of the Armenian Genocide from the Eastern Mediterranean to Canada, 1923–1930

“Urban Restructuring Process of Antalya Walled-Town and the Roles of Stakeholders”; Unpublished Ph.D. thesis; Supervisor: Prof. Dr. Numan Tuna; Middle East Technical University (METU), Graduate School of Natural and Applied Sciences, City an

Uzak ve Yakın tarihin Temsili: Uzak Komşu Yakın Anılar: Türkiye - Polonya İlişkilerinin 600 Yılı” ve “20 Dolar 20 Kilo”

Rabih Mroué’nin Performansı

Some Words About the Second Silver Double Tram of Armenian King Gosdantin I (Ermeni Kralı Kostantin I’in Bulunan İkinci Çift Tramı Hakkında Birkaç Söz)

Buralar Hep Fidanlıktı Evladım…

Sehremaneti Mecmuasi Çevirileri - Kadinda calismak ve kazanmak mecburiyetidedir.

Osmanlı'da Köçeklik ve Toplumsal Cinsiyetin Dönüşümü (Ottoman Köçek and the transformation of gender systems in the Ottoman Empire) [Afiş]

ACK-Akademik Çalışma Performansı -Yayımlanmış 45 Eserin (Toplam 77) Güncel Dağılımı-2014

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks