Tag: Interdisciplinary Research in Conservation

3 documents

Tak łatwo o sprawach tak trudnych. Recenzja książki Wojciecha Załuskiego Przeciw rozpaczy. O tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężania

Kompleksowe badania obiektów zabytkowych jako podstawa planowania działań konserwatorskich / Comprehensive research on the historic objects as a basis for planning conservation work

Uniwersytety, do których zmierzamy. Filozoficzno-społeczne perspektywy kształtowania polityki naukowej i szkolnictwa wyższego

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks