Tag: Human-Dog Relations

41 documents

22.Vertebrate fauna from the Epi-Gravettian site in Trebački Krš near Berane (northeastern Montenegro)

Linnaeus’ whale. A wash drawing of bottlenose whales (Hyperoodon ampullatus) at Hammarby, with remarks on other early depictions of the species

”En god del af det fattiga folckets föda om wåren : Fångst och konsumtion av nors, Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758), i det förindustriella Sverige

”En märckvärdig Fogelkammare, med allehanda lefvande Svenska foglar”: Anteckningar om avikultur och äldre voljärar i Mälardalen

Folk Knowledge of an Individual Plant Specimen: The Case of the Royal Fern (Osmunda regalis L.) in Virestad Parish, Småland, Sweden

Gathering dog’s tooth violet (Erythronium sibiricum) in Siberia

”Kunna lära att hwisla och tala”: Linnés och andras papegojor i 1700-talets Sverige

Great Northern Diver (Gavia immer) in Circumpolar Folk Ornithology”

»Skäller när han skälla bör»: allmogehunden i det förindustriella Sverige

Skansens fåglar 1891–1930

När kom den vita risfågeln till Europa?

En folklig lek med växter: Kämpar (Plantago media) i Linnés Skånska resa

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks