Tag: History of Ottoman Women, Material Culture in

7 documents

Osmanlı Toplumunda Çocuk Olmak, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013

ã Cornelissen, M. (2015) ‘Paintings, powder puffs, and porcelain chocolate cups in Pera: the private world of the Dutch Ambassador’s sister in early 18th-century Istanbul

“16. ve 17. yüzyıl Osmanlı toplumunda kişilerarası ilişkilerde bir pazarlık, kontrol ve ikna aracı olarak evlilik sözleşmeleri”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, sayı 2, 2005, (s. 25-45).

“Kadınlar, toplum ve hukuk: 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı toplumunda eşleri tarafından terk edilen kadınlar”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, sayı 6, 2007/2008, (s. 61-82).

Osmanlı Emek Tarihi Çalışmalarına Bir Katkı: İstanbul’da Ev İçi Hizmetlerde Çalışan Kızlar/Kadınlar Üzerine Bir Değerlendirme (1780-1850) , Uluslararası Osmanlı İstanbul'u Sempozyumu II, 27-29 Mayıs 2014, İstanbul 29 Mayı

Kırımçak Türkçesi Üzerine: Anlamı, Kullanım Alanları ve Kırımçakların Etnik Kimliklerinin Oluşumunda Dil Faktörünün Yeri //Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları. - Ankara, 2013. - S. 217-222

Saraydan Çırağ Edilmiş Kadınların İstanbulda Yerleşim Alanları

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks