Tag: History of Literature and Culture

10 documents

Постмодернизмът. Българският случай [Postmodernism. Bulgarian case], East-West Publishing, Fakel Press, Sofia 2011, p. 423. ISBN 978-954-411-177-9

Румен Леонидов. Румботавър. Стихове 1976-1996 [Rumbotaurus. Poetry 1976-1996], ed. G. Simeonova-Konach, Sofia 2013, p. 167. ISBN 978-619-152-274-3, ISBN 978-954-411-196-0

Поетът и лилията. Християнски идеи в творчеството на Николай Лилиев [Poet and lily. Christian ideas in the poetry of Nikolay Liliev], Publishing House Аб, Sofia 1999, p. 210. ISBN 954-98

„Nie brać ręczników do rzymskiej łaźni” – o recepcji komediopisarstwa Stanisława Stratijewa w Polsce [“Don’t take towels to a roman bath” – Polish reception of Stanislav Stratiev’s satire playwright]

In hoc signo vinces: Symbole władzy – władza symboli w przestrzeni kultury Słowian dawniej i dziś (W 1700 rocznicę Edyktu tolerancyjnego cesarza Konstantyna Wielkiego), Institute of Slavic Philology, Jagiellonian University, Kraków 23-25

Юбилейна международна конференция „Научни перспективи на българистиката днес”, Institute of Slavonic and Baltic Studies, Faculty of Humanities, Eötvös Lorand University, B

Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych. Świadectwa historyczne i odwołania współczesne [w 600 rocznicę soboru w Konstancji i uwięzienia Jana Husa]. Nowy Sącz, 16-18 czerwca 2014 r.

7. Symposium ã 7. Simpozij(um) ã Симпозиј(ум) ã Симпозиум 25.–27.09. 2014 Prokleta avlija ã Проклета авлија ã Der verdammte Hof ã Проклятый двор 25. - 27. September 2014, Graz, Österreich

BULGARIAN AND VELIKO TȂRNOVO IN THE HISTORICAL, LITERARY AND CULTURAL MEMORY OF POLES [БЪЛГАРСКИ И ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ СЛЕДИ В ИСТОРИЧЕСКАТА, ЛИТЕРАТУРНА И КУЛТУРНА ПАМЕТ НА П

Ocalenie bułgarskich obywateli żydowskiego pochodzenia przed holokaustem...[ The Rescue of the Bulgarian Citizens of Jewish Origin from the Holocaust and the Policy of the Bulgarian Orthodox Church in the 40’s of the 20th Century.Aspects of

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks