Tag: History of Education

1,460 documents

OLIVATO, Laís. Castigos Lancasterianos na província de Minas Gerais (1829). In: Cadernos de História da Educação, v.16, n.3, p.846-858, set.-dez. 2017

Scuole per la comunità. Affermazione e declino di un modello educativo in area padana, «Luoghi per la cultura; cultura per i luoghi», Fondazione Giorgio Cini Istituto per la Storia della Società e dello Stato Veneziano, 7-9 maggio 2018.

Eva Šamánková: Příspěvek k poznání románské architektury v Čechách / Contribution to the Knowledge of Romanesque Architecture in Bohemia

Anna Pitterová: Krkonošský horský dům / Das Riesengebirghaus

Ivana Pleinerová - Marie Zápotocká: Hostivice-Palouky: žárový pohřeb s vypíchanou keramikou / Hostivice-Palouky: Kr. Prag-West. Ein Brandgrab der Stichbandkeramik

Eva Čujanová-Jílková: Poznámka k jednomu starému nálezu / Note on one old find / Bemerkung zu einem alten Fund

Josef Kšír: Objev gotického podloubí v Olomouci / The discovery of the Gothic arcade in Olomouc

Review of “Authenticity: Ethnic Indians, non-Indians and Reservation Indians” by Duane Champagne

Review of “Duane Champagne's Turtle Island Tales” by Christie-Michelle Poitra

Review of “Incommensurate Indigenous Right?” by Duane Champagne

Eva Čujanová: Die urgeschichtliche befestigte Höhensiedlung Podražnice bei Horšovský Týn / Pravěké opevněné výšinné sídliště Podražnice u Horšovského Týna

I. Pleinerová: Studny z doby stěhování národů v Hostivici-Paloukách (okr. Praha-západ) / Völkerwanderungszeitliche Brunnen in Hostivice-Palouky (Bez. Prag-West) / Migration Period wells from Hostivice-Palouky (Prague-West district)

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks