Tag: Greek and Roman Egypt

50 documents

An International Symposium Aliağa and Its Territory – Aiolis Region - Archaeology and Interdisciplinary Research/Uluslararası Aliağa ve Çevresi - Aiolis Bölgesi - Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu..

Les mines d’or ptolémaïques. Résultats des prospections dans le district minier de Samut (désert Oriental)

“Art on the Edge: The Late Roman Wall Paintings of Amheida, Egypt.”

Gehilfe des Thot: Festschrift für Karl-Theodor Zauzich zu seinem 75. Geburtstag

35.KST 2.CİLT.pdf

Çekilmez, M., Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Araştırma Alanı, Kalıntılar ve Geleceğe Yönelik Planlar, 1. Aliağa Sempozyumu Bildirileri, Aliağa Kent Kitaplığı Dizisi: 5, Editör; Murat Çekilmez - Serdar Varda

Jesús SAN BERNARDINO CORONIL, Amado Jesús de MIGUEL ZABALA y Francisco José LÓPEZ DE AHUMADA DEL PINO (Eds.) Un periplo de cinco años. Miscelánea de estudios sobre la Antigüedad

Amado Jesús de MIGUEL ZABALA, Francisco Eduardo ÁLVAREZ SOLANO y Jesús SAN BERNARDINO CORONIL (Eds.), Arqueólogos, historiadores y filólogos. Homenaje a Fernando Gascó. Tomo II

Halûk Perk Müzesindeki Anadolu Ecza Havanlarının Tarihsel Gelişimi (Poster)

TİRE MÜZESİ HELLENİSTİK VE ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ MEZAR STELLERİ, TİRE BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI, BİRLEŞİK MATBAA, İZMİR, 2015.

‘…SOME OF THEM CRUSHED AND PERISHING UNDER THE WEIGHT OF THE BUILDINGS PRESSING UPON THEM’. THE EARTHQUAKE IN CARNUNTUM - COIN FINDS IN ARCHAEOLOGICAL CONTEXT

Çekilmez M. , Batı Nekropolis Alanı Kazı Çalışmaları , (Yaylalı, A., 2008 Yılı Tralleis Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları) ,31. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 375-385.

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks