Tag: Glagolitic Documents

9 documents

LEGATI KASNOSREDNJOVJEKOVNIH DALMATINSKIH OPORUÈITELJA KAO IZVOR ZA PROUÈAVANJE NEKIH OBLIKA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA I MA TERIJALNE KULTURE

KASNOSREDNJOVJEKOVNI STANOVNICI ZADRA PODRIJETLOM IZ VRANE U ZADARSKIM BILJEŽNIČKIM SPISIMA / LATE MEDIEVAL DENIZENS OF ZADAR ORIGINATING FROM VRANA ACCORDING TO THE ZARATIN NOTARY RECORDS

Labinsko društvo u ranom novom vijeku u zrcalu bilježničkih dokumenata bilježnika Bartolomeja Gervazija

Jean-François Noël, Sveto Rimsko Carstvo, Barbat, Zagreb 1998., str. 204, prikaz

Komune i stanovnici Istre i Dalmacije u očima stranih hodočasnika u kasnom srednjem vijeku s posebnim obzirom na moguće predrasude i nerazumijevanja

Rade Mihaljčić, Lazar Hrebeljanović, prikaz

Glagoljska Bilježnica šćitarjevačkog župnika od 1524. do 1526. godine. Prilog proučavanju crkvenog i seoskog života u zagrebačkoj okolici u ranom novom vijeku

MATRIKULA BRATOVŠTINE BIČEVALACA SV. KRISTOFORA U RABU. DIPLOMATIČKA I POVIJESNA ANALIZA S KRITIČKIM PRIJEPISOM MATRIKULE

Šibensko "vrijeme katedrale", Doprinos stanovnika kasnosrednjovjekovne šibenske komune izgradnji katedrale sv. Jakova/The"Age of the Cathedral" of Šibenik. The Contribution of the Denizens of the Late Medie

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks