Tag: Flipped Classrooms

12 documents

Eğitimde Robotik Kullanımı İle İlgili Yapılan Çalışmalara Sistematik Bir Bakış

Meslek yüksek okulu öğrencilerinin bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki

Öğretmenlerin FATİH projesine yönelik görüşlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi bağlamında incelenmesi

Alan, S., Demirer, V., & Şahin, İ. (2011). Bilgisayar Destekli Öğretim. Kitap Bölümü(Editör: Aysan Şentürk), Temel Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımı(s. 545-570). Ekin Yayınevi. ISBN : 9786055431983

Dünyada ve Türkiye'de programlama eğitimi ve yeni yaklaşımlar

Öğretmenlerin FATİH Projesine Yönelik Görüşlerinin TPAB Bağlamında İncelenmesi: Nitel Bir Durum Çalışması

Ters-Yüz Sınıf Modelinin Dezavantajlarını Tersine Çevirin: Etkili Araçlar Ve Öneriler

Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Becerilerine İlişkin Bir İhtiyaç Analizi Çalışması

Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Erbaş, Ç. & Demirer, V. (2015). Eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları. B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Ed.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015 içinde (s. 131-148). Ankara.

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının FATİH Projesi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Secondary School Students’ Self-Efficacy Beliefs in Educational Internet Use

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks