Tag: F. Sawicki

7 documents

Udowodniony Bóg? Filozofia i wiara w kulturze uzasadnień

Ekoteologia jako odpowiedź na współczesny kryzys ekologiczny (La ecoteología como una respuesta a la crisis ecológica de la contemporaneidad)

Teologia życia. Próba reinterpretacji dorobku ks. Franciszka Sawickiego (A Theology of Life: An Attempt to Reinterpret the Achievements of Fr. Franciszek Sawicki)

Franz Sawicki - ein Denker von großer Aktualität. Zu seinem 60. Todesjahr

Bóg umarł - Allah żyje. Islam jako inspiracja budzenia gorliwoci wiary( God Is Dead - Allah Lives. Islam as an Inspiration for Awakening of Religious Zeal

Interpretacje ratyzbońskiego przemówienia Benedykta XVI

Kult cielesności jako wyraz współczesnego redukcjonizmu antropologicznego w kulturze / The cult of the body as an expression of modern anthropological reductionism in culture

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks