Tag: ethno-linguistic origins of Huns

15 documents

Endonezya'da Türkçe Kökenli Üç Kelime

Az avar kori gúlacsüngős fülbevalók — Die awarenzeitlichen pyramidenförmigen Ohrgehänge — Avar dönemindeki piramit biçimli küpeler

A Duna–Tisza avar kori betelepülésének problémái. Doktori (PhD) disszertáció tézisei. Budapest 2013.

XX. Yüzyılın Başında Gönüllü Bir Türkleşme Örneği Olarak Dağıstan / Dagestan as an Example of Voluntary Turkification at the Beginning of the 20th Century

Kafkasya'da Türk Lehçelerinin Fonksiyonları

Martinovka-típusú övgarnitúra Kecelről. A Kárpát-medencei maszkos veretek tipokronológiája. — Gürtelgarnitur des typs Martinovka von Kecel. Die Typochronologie der Maskenbeschläge des Karpatenbeckens.

Csilla Balogh – Erika Wicker: Avar nemzetségfő sírja Petőfiszállás határából — Das awarenzeitliche Sippenhäuptlingsgrab von Petőfiszállás

Kıbrıs'ta Türklerin Konuştuğu Lisanın Adı Ne Olmalıdır?

Die türkische Minderheit Bulgariens bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges

Бали ефенди и неговото време

Към въпроса за периодизацията на българската история. Опит за един културно-политически подход

Felgyő, Ürmös-tanya. Bronzkori és avar kori leletek László Gyula felgyői ásatásának anyagából

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks