Tag: Ethnicity \u0026 Colonization

46 documents

An International Symposium Aliağa and Its Territory – Aiolis Region - Archaeology and Interdisciplinary Research/Uluslararası Aliağa ve Çevresi - Aiolis Bölgesi - Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu..

Listy dobrego urodzenia i dobrej sławy w procedurze nadawania prawa miejskiego Lwowa w XV wieku

Exceptis schismaticis. Upośledzenie Rusinów w przywilejach prawa niemieckiego Władysława Jagiełły

Polska ekspansja osadnicza w ziemi lwowskiej w XIV—XVI w.

System grodowo-terytorialny Rusi Halickiej w źródłach późnego średniowiecza

Les mines d’or ptolémaïques. Résultats des prospections dans le district minier de Samut (désert Oriental)

El Castillo de La Puente (San Fernando, Cádiz): una fortaleza olvidada (2005)

The “Hellenization” process and the Balkan Iron Age archaeology

Interpreting Iron Age violence or violent nature of archaeological narratives? The case of Kale-Krševica (south-eastern Serbia)

C. Gallou, 2010. ‘Children at work in Mycenaean Greece (ca. 1680-1050 BC): A brief survey’ in Children and Violence from the Greeks to the Present, ed. L. Brockliss and H. Montgomery. Oxbow Books, pp. 162-167. Oxford.

Gehilfe des Thot: Festschrift für Karl-Theodor Zauzich zu seinem 75. Geburtstag

35.KST 2.CİLT.pdf

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks