Tag: End of the art

23 documents

Do Pré-artesanato ao Design

Considerações sobre a alegoria, a partir de João Adolfo Hansen em Alegoria: construção e interpretação da metáfora

Francuski feminizm a problem kobiecej tożsamości (French feminism and the problem of feminine identity)

O kobietach i matkach. Elisabeth Badinter o kryzysie kobiecej tożsamości (About woman and mothers. Elisabeth Badinter on crisis of feminine identity)

Waltera Benjamina koncepcja sztuki odczarowanej (Walter Benjamin’s concept of disenchanted art)

Jak oddzielić ziarna od plew? – Czyli ¿Arte o chorrada? jako propozycja dla zagubionych w świecie sztuki współczesnej

Chrystus św. Jana od Krzyża. Slavador Dalí jako ekscentryczny mistyk i postmodernista (Christ of the St. John of the Cross. Salvador Dalí as an eccentric mystic and postmodern)

Iwaszkiewicz – seksualizacja tekstu i tekstualizacja seksu (Iwaszkiewicz - the text sexualisations versus sex textualisations)

Oblicza wolności

Wielka Awangarda wobec kultury masowej w myśli José Ortegi y Gasseta

Problem naszych czasów czyli o kulturowym wykluczeniu

Katastrofizm jako forma autowykluczenia w filozofii Ortegi y Gasseta i Witkacego (Catastrophism as a form of self-exclusion in Ortega y Gasset’s and Witkacy’s philosophy)

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks