Tag: Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

30 documents

ÖĞRETMENLERİN SINIF ORTAMINDA KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR VE BU DAVRANIŞLARLA BAŞ ETME STRATEJİLERİ

YÖNETİCİLERİN KARAR VERME BECERİLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA)

. hafta iş değerleme

Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi (Bartın ili örneği)

OKUL DEDİĞİN

DEĞİŞİK ÜLKELERDE VE TÜRKİYE'DE SANAL ÜNİVERSİTENİN GELİŞİMİ İŞLEYİŞİ VE SANAL ÜNİVERSİTE GERÇEĞİ

Kız Çocuklarının Eğitimi

BİR ÖMRE ALTI HAYAT SIĞDIRAN NADİR DEVLET'İN YAŞAM ÖYKÜSÜ

Etik İlkeler ve İhlaller

İnsan Kaynakları Yönetiminde Kayırmacılık Kuşatması ve Liyakatsizlik Çıkmazı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ

Eğitimde yeni değerler

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks