Tag: Economic and Social History of the Ottoman Em

976 documents

H. S. Tabakoğlu, İnebahtı'dan Sonra Doğu Akdeniz'e Yönelik İspanyol Planları. Uluslararası X. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu. Girne, 12-13 Nisan 2018 - Uluslararası Bildiri.

H. S. Tabakoğlu, Akdeniz'de Osmanlı-İspanya Rekabeti ve Bir Dönüm Noktası Olarak 1560 Cerbe Deniz Savaşı. I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu. Trabzon, 25-26 Nisan 2018 - Uluslararası Bildiri.

TARİH KONUŞUYOR KONFERANSLARI / Mayıs

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi

ABDÜLHAMİD'İN KEDİLERİ

Hakan Yılmaz, "Bostan-zâde Yahyâ Efendi'nin Tuḥfetü’l-Aḥbāb Adlı Eserinin Yeni Bulunan Yazma Nüshası", TUBA/JTS, XLVII (Aralık/December 2017): Ali Emîrî Efendi'ye Armağan/II, Yayınlayanlar/Edi

Fransız Diplomasisi: Kaybedince Kazananla Kazanan Diplomasi

OSMANLI DEVLETİ'NDE SARRAFLARIN MÜLTEZİMLERE KEFİLLİĞİ

Samsun'da Sanayi, Ticaret ve Hizmet Sektörleri (1923-1950), Gelenekten Moderniteye Samsun, Samsun 2014, s. 203-229.

İSTİLA DEVİRLERİNİN KOLONİZATÖR TÜRK DERVİŞLERİ VE ZAVİYELER

Legittimazione della autorità politica e diritto di resistenza in al-Mawardi

Uzun, H., “1919–1950 Yılları Arasında Türkiye–Yunanistan İlişkileri”, KEFAD, (Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi), C. 5, 2, 35–50, (2004)

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks