Tag: Dependent Clauses

10 documents

YAVUZ, İDRİS- YAVUZ, ESRA (2010); ORTA ASYA'DAN ULUKIŞLA YAYLAKLARINA, NİĞDE.

YAVUZ, İdris, YAVUZ, Esra (2007). MİLLİ MÜCADELEDE ÇANAKKALE'NİN ESRARI VE NUSRAT MAYIN GEMİSİ, NİĞDE.

YAVUZ, ESRA (2006); ORHUN ABİDELERİ VE BUNLARLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ, MUĞLA ÜNİVERSİTESİ, ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ, BİTİRME TEZİ, MUĞLA.

DIYKANBAYEVA, M., KIRAN, A., YAVUZ, E. (2011); ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMLERİ İÇİN RUSÇA 1-2, FENOMEN YAYINEVİ, ERZURUM.

YAVUZ, ESRA (2009); SAİD AHMAD'IN UFQ ROMANI ESASINDA ÖZBEK TÜRKÇESİNDE ZARF-FİİLLER, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI, YÜKSEK LİSANS TEZİ, NİĞDE.

GÜLTEKİN, Mevlüt (2010 ); AFGAN ÖZBEKÇESİNİN SERİPUL AĞZINDA –GAn EKİ, (Çev: Esra YAVUZ), Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/1 Winter 2010

ATABEK, Şadman; Gaz Lambası”, (Aktaran: Esra YAVUZ), Kardeş Kalemler Dergisi, Sayı 44, Yıl: 4, Ağustos 2010, s. 36 -39.

Kadir İsmayılov

Sadık Sultanov

Şemseddin Elioğlu

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks