Tag: Cinematic representation of the Holocaust

9 documents

La Femme Piège – Zur Inszenierung einer Comicheldin in Enki Bilals ‚La Triologie Nikopol‘ und ‚Immortel (ad vitam)‘

The threefold exile – the female Holocaust survivor in Israeli cinema [Hebrew]

Rola niemieckiego Zarządu Getta w Łodzi w eksterminacji gett prowincjonalnych w Kraju Warty [w:] Zagłada Żydów na Polskiej prowincji, red. Adam Sitarek, Michał Trębacz, Ewa Wiatr, Łódź 2012

Żydzi łęczyccy w czasie drugiej wojny światowej [w:] Historia Żydów łęczyckich na przestrzeni wieków, red. Tadeusz Grabarczyk, Łęczyca-Łódź 2012

“We have to learn to love imperially”: Love in Late Colonial and Federation Australian Romance Novels

History, the Holocaust and children’s historical fiction

Rabbi Daniele Pergola (1830-1914): A Radical Reformer or a Rabid Anti–Semite?, XI Congress of the EAJS, Krakow, 15-19 July

Moriscos in Sicily in the Years of the Expulsion (1609–1614), Journal of Levantine Studies, Vol. 6, Summer/Winter 2016, pp. 333-355

La mobilità rabbinica e la diffusione della scuola di Lampronti nell’Italia del Settecento, in Nuovi studi su Isacco Lampronti, Firenze, La Giuntina, 2018, pp. 303-316.

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks