Tag: Celtic Studies

1,145 documents

Cailís mo chuid fola/ the chalice of my blood: stigmatized female identity in Celia de Fréine’s Fiacha Fola. In Identity(ies). Ed. Ana Paula Arnaut. Coimbra: University of Coimbra Press, 2017.

Thor, estrelas e mitos: uma interpretação etnoastronômica da narrativa de Aurvandil (Thor, stars and myths: an ethnoastronomical interpretation of the Aurvandil narrative), REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DAS RELIGIÕES 11(31), 2018, pp. 221-

Fada – the long and the short of it

Eva Šamánková: Příspěvek k poznání románské architektury v Čechách / Contribution to the Knowledge of Romanesque Architecture in Bohemia

Anna Pitterová: Krkonošský horský dům / Das Riesengebirghaus

Ivana Pleinerová - Marie Zápotocká: Hostivice-Palouky: žárový pohřeb s vypíchanou keramikou / Hostivice-Palouky: Kr. Prag-West. Ein Brandgrab der Stichbandkeramik

Eva Čujanová-Jílková: Poznámka k jednomu starému nálezu / Note on one old find / Bemerkung zu einem alten Fund

Josef Kšír: Objev gotického podloubí v Olomouci / The discovery of the Gothic arcade in Olomouc

La pédagogie Steiner-Waldorf à la maison

El cuento de El ladrón que devoró el cordero desamparado del Caballero Zifar: entre la Biblia y la tradición oral

Eva Čujanová: Die urgeschichtliche befestigte Höhensiedlung Podražnice bei Horšovský Týn / Pravěké opevněné výšinné sídliště Podražnice u Horšovského Týna

I. Pleinerová: Studny z doby stěhování národů v Hostivici-Paloukách (okr. Praha-západ) / Völkerwanderungszeitliche Brunnen in Hostivice-Palouky (Bez. Prag-West) / Migration Period wells from Hostivice-Palouky (Prague-West district)

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks