Tag: Archaeozoology

702 documents

22.Vertebrate fauna from the Epi-Gravettian site in Trebački Krš near Berane (northeastern Montenegro)

Eva Šamánková: Příspěvek k poznání románské architektury v Čechách / Contribution to the Knowledge of Romanesque Architecture in Bohemia

Anna Pitterová: Krkonošský horský dům / Das Riesengebirghaus

Ivana Pleinerová - Marie Zápotocká: Hostivice-Palouky: žárový pohřeb s vypíchanou keramikou / Hostivice-Palouky: Kr. Prag-West. Ein Brandgrab der Stichbandkeramik

Eva Čujanová-Jílková: Poznámka k jednomu starému nálezu / Note on one old find / Bemerkung zu einem alten Fund

Josef Kšír: Objev gotického podloubí v Olomouci / The discovery of the Gothic arcade in Olomouc

Eva Čujanová: Die urgeschichtliche befestigte Höhensiedlung Podražnice bei Horšovský Týn / Pravěké opevněné výšinné sídliště Podražnice u Horšovského Týna

I. Pleinerová: Studny z doby stěhování národů v Hostivici-Paloukách (okr. Praha-západ) / Völkerwanderungszeitliche Brunnen in Hostivice-Palouky (Bez. Prag-West) / Migration Period wells from Hostivice-Palouky (Prague-West district)

P. Ettel/L. Werther/P. Wolters, Vorbericht zu den Untersuchungen 2009 bis 2012 in Königsgutbezirk und Pfalzgebiet Salz, Lkr. Bad Neustadt a. d. Saale. In: Beiträge zur Archäologie in Ober- und Unterfranken 8, 2013, 213-248.

Pfalz oder Burg? – Die Befestigung auf dem Veitsberg. Ein Forschungsprojekt im karolingisch-ottonischen Pfalzkomplex Salz. In: Denkmalpflege Informationen Nr. 154 (März 2013), 11-12 .

P. Ettel/ L. Werther/P. Wolters, Der Veitsberg - Forschungen im karolingisch-ottonischen Pfalzkomplex Salz. Archäologisches Jahr in Bayern 2011 (2012).

Kaffeebad und Haderkahn. In: Alles fließt. Zur Kulturgeschichte des Wassers. Hrsg. vom Kulturrat Oldenburg. Bramsche 2010, S. 62-80.

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks