Tag: Altaic Linguistics

449 documents

Origine chrétienne du Qoran - La sourate 1

Chengzhi(Kicengge), The Oirad sixteen great otoqs in the 18th century-Study on Kereit otoq(the second Sequel), Oyirad Studies, No.3, Executive Editors M. ERDEMTU, B. OYUNBILIG,B. AGNES,2017,81-123. (in Chinese)(承志(2017)

Türk Runik Harfli Uygur Yazıtlarının İçeriği ve Üzerindeki Çalışmalar. Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol. 7/15, 2018, 1-22.

Murat Elmalı, Eski Uygurca Dil Bilgisi Terimleri vibakti-samaz, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2017, 228 s., ISBN 978-975-16-3413-9

Kutadgu Bilig’in 221. Beyti Üzerine Düşünceler

Ermenice Öğrenim Kitabı

Sehî Bey Divanı Örneğinden Hareketle Klasik Türk Edebiyatında Eskil Yapılar

Wilkens, Jens: Buddhistische Erzählungen aus dem alten Zentralasien. Edition der altuigurischen Daśakarmapathāvadānamālā. Teile 1–3. Turnhout: Brepols 2016 (Rezension)

Nicholas Poppe Altayistiğe Giriş

La sourate 108 - Une sourate écrite en syriaque

The Rose in Ottoman Aesthetics, (Beşir Ayvazoğlu'dan Tercüme), The Turks, Ankara: Yeni Türkiye Yay., C. 3, S. 956-973.

Nevruziyye, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 33 (2007).

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks