Tag: Administrative History

344 documents

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO SUSSIDI 11 GIACOMO BASCAPÈ-MARCELLO DEL PIAZZO INSEGNE E SIMBOLI ARALDICA PUBBLICA E PRIVATA MEDIEVALE E MODERNA

Eva Šamánková: Příspěvek k poznání románské architektury v Čechách / Contribution to the Knowledge of Romanesque Architecture in Bohemia

Anna Pitterová: Krkonošský horský dům / Das Riesengebirghaus

25th May 2018, A. Silvestri, The Consequences of War. The Sicilian Contribution to Financing the Aragonese Wars in Italy under Alfonso the Magnanimous (1416-­1458), Medieval Culture And War Conference : Power, Authority, And Normativity, Brusse

Ivana Pleinerová - Marie Zápotocká: Hostivice-Palouky: žárový pohřeb s vypíchanou keramikou / Hostivice-Palouky: Kr. Prag-West. Ein Brandgrab der Stichbandkeramik

Eva Čujanová-Jílková: Poznámka k jednomu starému nálezu / Note on one old find / Bemerkung zu einem alten Fund

Josef Kšír: Objev gotického podloubí v Olomouci / The discovery of the Gothic arcade in Olomouc

Eva Čujanová: Die urgeschichtliche befestigte Höhensiedlung Podražnice bei Horšovský Týn / Pravěké opevněné výšinné sídliště Podražnice u Horšovského Týna

I. Pleinerová: Studny z doby stěhování národů v Hostivici-Paloukách (okr. Praha-západ) / Völkerwanderungszeitliche Brunnen in Hostivice-Palouky (Bez. Prag-West) / Migration Period wells from Hostivice-Palouky (Prague-West district)

Un santo dai tre nomi : qualche riflessione a proposito di un volume su Ludovico d'Angiò

Ludvík Skružný: Levý Hradec

Věra Šaldová-Štefanová: Pravěk Stříbrska - průvodce archeologickými sbírkami Vlastivědného muzea ve Stříbře / Prehistory Stříbrska - Guide to Archaeological Collections of the Museum of Regional Museum in Stříbro

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks