Tag: Ab Ve Yerel Yönetimler

14 documents

Ben Size Şili'yi Anlatayım, Siz Soma Anlayın...

6360 sayılı Büyükşehir Yasası Üzerine, Anayasa Hukuku Dergisi Cilt: 3/Sayı 5, 2014

Kalkınma Ajansları aracılığıyla Türkiye’de Bölgesel Gelişme Politikalarının Yeniden Yapılanması

Bölgeler Avrupa’sında Fransız Yerel Yönetimleri

YÖNETİŞİM VE YENİ KAMU YÖNETİMİ

Avrupa Birliği'nin Tarihsel Gelişimi

Belediyelerde Veri madenciliği-İş zekası Üzerine Değerlendirme

YÖNETİŞİMCİ BELEDİYECİLİK

SURRE ALAYLARI VE JAWALI ABDUSSELAM EFENDİ

ETKİNLİK VE DEMOKRASİ AÇMAZINDA, 6360 SAYILI KANUN: MERKEZİYETÇİ-YERELLEŞME ANLAYIŞININ, YEREL ÖZERKLİK ÜZERİNE ETKİLERİ

MARMARA İLLERİ ETKİLEŞİMİNDE EŞGÜDÜM ÖLÇEĞİ BAĞLAMINDA ‘’MARMARA İLLERİ KOORDİNASYON BAKANLAĞI KURULMASI’’ ZORUNLULUĞU

ÖZDEN, Yekta Güngör

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks