Results

79,742 results found matching keyword wspolnota na rzecz demokracji i praw narodow

Pavlićević, Predrag, Teorijski okvir za analizu koncepata kontraterorizma oslonjen na istraživanje političkih i pravnih aspekata EU

G. Blegojević, Institucionalizovane humanitarne akcije i etnička distanca na primeru Grka i Srba danas

K.Pezdek,W.Doliński, 2012, Koszykarze poruszający się na wózkach, Niepełnosprawność i rehabilitacja , nr 1

Z. Łagosz, Polskie wolnomularstwo ezoteryczne na przykładzie Starożytnego i Pierwotnego Rytu Memphis–Misraim, Furor Divinus, Nr II, Materiały z konferencji Lashtal Press, Gdańsk 2009, s. 111-121.

Prefácio Este livro começou a ser concebido na ocasião do “I Seminário Internacional Violência, Drogas e Sociedade

Formy pobożności w mieście późnośredniowiecznym w świetle zapisów na rzecz kościoła i biednych w testamentach elbląskich (XV-początek XVI w.) / Forms of piety in the late medieval town, Zapiski Historyczne, 76, 2011, z. 2, s. 8-27.

RUCHY SPOŁECZNE A PŁEĆ — PERSPEKTYWA INTERSEKCJONALNA: KONGRES KOBIET I RUCH NA RZECZ PRZYWRÓCENIA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - artykuł: Kultura i Społeczeństwo (2014)

Emocje w ruchach społecznych na przykładzie ruchów obrony praw ojców i Amazonek w Polsce

Wspólnota zgromadzona w imię Zmartwychwstałego jako locus theologicus – o znaczeniu doświadczenia duchowego dla rozwoju doktryny teologicznej na przykładzie życia i dzieła Chiary Lubich.

Call for Papers: V Międzynarodowa Konferencja Edukacji Krytycznej: Analiza - Edukacja - Działanie. Edukacja krytyczna na rzecz społecznej i ekonomicznej sprawiedliwości.

WSPÓLNOTA PARKINGOWANIA . PRAKTYKI PARKOWANIA NA OSIEDLACH WIELKOMIEJSKICH I ICH STRUKTURALNE KONSEKWENCJE

Hortus (In)Conclusus // Hortus (In)Conclusus. Polska i Ukraina: Rozmowy o filozofii i literaturze, pod red. Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2017

Przekazanie kompetencji na rzecz organizacji międzynarodowej w świetle praktyki Polski, Niemiec i Francji

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks