Results

26,475 results found matching keyword miklos rozsa

“’To exhibit silently’: What Clement of Alexandria leaves unsaid in his Protreptikos”. Pages 257-287 in Miklos Gyurkovics, ed., Eastern Theological Journal 3/2. Nyiregyhaza, Hungary, 2017.

“BARTHA MIKLÓS-TÁRSASÁG MAGYAR TÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADVÁNYAI V. A HUNOK TÖRTÉNETE ATTILA NAGYKIRÁLYˮ

Takács Miklós: Az átalakulás évszázadai. Egy kora középkori telepkutatási projekt bemutatása. In: Magyar Régészet. Online magazin. 2013 tél. www.magyarregeszet.hu

Egy érdekes bárói életpálya a 13-14. század fordulóján: Pok nembeli Móric fia Meggyesi Miklós erdélyi vajda

Miklós Zsuzsa - Vizi Márta: Ete. Egy elpusztult középkori mezőváros Tolna megyében. Szerk. Miklós Zs.- Vizi Márta Szekszárd, 2013

Takács Miklós: A Kárpát-medence és a Balkán-félsziget kapcsolatai a 7-9. században. A jugoszláviai kutatások újabb eredményei. – Die Beziehungen zwischen dem Karpatenbecken und dem Balkan im 7.-9. Jh. In: A népvándorláskor fiata

Takács Miklós: A nemzetépítés jegyében megfogalmazott elvárások. Kutatási célok az észak-balkáni államok középkori régészetében. (=Expectations supporting the nation-building. Research aims in the medieval archaeologies of the

Takács, Miklós: Nucleated and/or dispersed settlements from the Árpádian and Angevin Age in the West Hungarian region of Kisalföld Ruralia III.: Conference Ruralia 3, Maynooth, Ireland, 3rd - 9th September 1999. Památky Archeologické - Su

Mester Miklós pályaképéhez.pdf

Miklós Mari FILM ÉS VIDEOVÁGÁS AZ ALAPOKTÓL A MEGVALÓSÍTÁSIG

ã Jagelló Zsigmond számadásainak orvostörténeti tanulságai. In: Medievisztikai tanulmányok. Az 5. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2007. június 7-8.) előadásai. Szerk.: Halmágyi Miklós, Révész Éva. Szegedi Középkorász M

Takács Miklós: Egy vitatott kéztartásról -- On a debated gesture. In: A halál árnyékának völgyében járok: a középkori templom körüli temetők kutatása . Ed. Ritoók Á – Simonyi E. (Opuscula Hungarica; 6.) Budapest 2005. 85-10

Takács Miklós: Az újvidéki táj középkori településtörténete és műemlékei (=Mittelalterliche Siedlungsgeschichte und Baudenkmäler der Region von Neusatz / Novi Sad.) In: A honfoglalástól Mohácsig. Milleniumi visszapillantás a d

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks