Results

22,560 results found matching keyword kinh t du t

E C 6 1 E C A TH NG M I VÀ H P TÁC KINH T GI A C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ LIÊN BANG TH Y S NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2004 Đi u 1

01 AF 1E DC 1E A0 1E CC 1E D8 KHOA QU N TR KINH DOANH CHUYÊN Đ KINH T PHÁT TRI N TH C TR NG VÀ GI I PHÁP. Khóa : 5 L p : Đ5QL1 Hà N i, năm 2010

THS. PH M S AN -VI N KINH T VI T NAM (Tài chính

E D 4 1 E A 6 0 1 A F1 E A 4 1 E A 6 0 1 A F XÂY D NG VÀ TH NG M I GP BÁO CÁO THẨM TRA HỒ SƠ BÁO CÁO KINH T K THU T CÔNG TRÌNH : XÂY D NG NHÀ X NG PH C V ĐI U HÀNH V N T I KHU V C Đ A ĐI M : Ch trì : KTS

01 AF 1E DC 1E A0 1E CC 1E A2 KHOA ĐÀO T O SAU Đ I H C TI U LU N Môn : Khoa h c qu n lý nâng cao Ng i th c hi n: Ph m Thanh Liêm L p: Qu n lý Kinh t K1A

E C 0 TOÀN C U HOÁ VÀ H I NH P QU C T C A VI T NAM Ph n 1 N N KINH T TH TR NG Đ NH H NG XÃ H I CH NGHĨA

Tác đ ng t kinh t vĩ mô

Dồ an Kinh tế Du lịch

H I SINH VIÊN VI T NAM S : 15/BTK Kính g i: -Đ ng y -Ban Giám hi u tr ng ĐH Kinh t -Lu t -ĐHQG TP. HCM; Th c hi n k ho ch s 35-KH/TWHSV ngày 15 tháng 3 năm 2014 c a Sinh viên tiêu bi u: 03

E D 8 1 E F 0 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : 568/BXD-KHCN Kính g i: Nông thôn; Kinh t XD

80 CÂU H I -ĐÁP, TÌNH HU NG PHÁP LU T Ch đ 1. M T S QUY Đ NH PHÁP LU T V H P TÁC XÃ (20 câu) tri n kinh t -xã h i; có chính sách u đãi

B môn: Kinh t h c 0 1 A F 0 1 A 0 1 E C C 1 E A 6 1. Thông tin chung v h c ph n Tên h c ph n: Mã h c ph n

XÃ C M GIANG S : 103/BC-UBND C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tình hình Kinh t -Xã h i, đ m b o Qu c phòng -An ninh năm 2014, Ph n th nh t

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks