Results

21,987 results found matching keyword jaume bofill i bofill

Treballs de la Societat Catalana de Geografia -N o 45 -vol. XII Jaume Vicens Vives: vida i obra geográfica i geopolítica

Responsables de Materia Universitat Jaume I Pruebas de acceso a la Universidad para Mayores de 25 años

Fiebre amarilla, medicina de laboratorio y hegemonía española en Cuba (1878-95) a propósito del médico militar Casimiro Roure y Bofill

Reseña Jaume I i el seu temps 800 anys després , Índice Histórico Español (Novedades bibliográficas enero 2014)

MEMORIA DE CÁLCULO OBRA : Rehabilitación edificio Gran Vía Jaume I nº 47 GIRONA

VÍCTOR MÍNGUEZ CORNELLES Universitar Jaume I (Castellón

RÍOS, BARCIA, BOFILL, ORTIZ, PASTOR & PIFERRER, 2014. Resultats preliminars de la intervenció arqueològica al dolmen de la Taula dels Tres Pagesos (Forallac, Baix Empordà). XII Jornades d'arqueologia de les comarques de Giron

La croada d’Almeria, 1309-1310. La host de Jaume II i el finançament de la campanya

Jaume Balmes i la resolució de la paradoxa del valor

Jaume ALAVEDRA I REGÀS GUÍA A LOS JEROGLÍFICOS DEL ANTIGUO EGIPTO

Comas, M. (Coord.) L’atenció als menors immigrants no acompanyats a Catalunya. Anàlisi de la realitat i propostes d’actuació. Barcelona, Fundació Jaume Bofill, 2001, nº 19.

Mossèn Jaume Barrera i Escudero (1879-1942), un crític literari al servei de la censura eclesiàstica de llibres

« Le Moyen Âge de Jaume Massó i Torrents », dans L’Opéra catalan La Fada. Aux sources d’une œuvre moderniste, dir. Françoise Mignon, ed. Trabucaire, Perpignan, 2018, p. 73-85.

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks