Results

49,474 results found matching keyword 1838 osmanli ingiliz ticaret antlamasi

İngiliz Seyyahların Günlüklerinde Gümüşhane ve Trabzon Limanı’na ulaşan Ticaret Yolları 1840-1900

DİYARBEKİR EYALETİ ÖRNEĞİNDE XVIII. YÜZYIL OSMANLI TAŞRASINDA MUKATAALAR ÖZELİNDE ÜRETİM VE TİCARET

TANZİMAT DÖNEMİ OSMANLI-İNGİLİZ SİYASİ VE TİCARİ İLİŞKİLERİ

OSMANLI-ALMAN TİCARİ İLİŞKİLERİNİN NİTELİKSEL ANALİZİ: 1890 TİCARET ANLAŞMASININ ÖNCESİ VE SONRASI

(Ottoman-British Economic Relations Until the Beginning of the 19th Century) 19. Yüzyıl Başlarına Kadar Osmanlı-İngiliz İktisadi İlişkileri

Ticaret Nezaretinin Kuruluşu ve İdari Birimleri , Osmanlı'dan Cumhuriyete Esnaf ve Ticaret, (Derleyen Fatmagül Demirel), Tarih Vakfı Yurt Yayınları İstanbul 2012, s. 43-78.

Osmanlı Devleti'nde İlk Ticari Gazete: Ceride-i Ticaret , Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 13 sayı 1, Edirne, Haziran 2011, s. 217-230

İngiliz Vapurlarının Osmanlı Devleti Egemenliğindeki Kurna'ya Girme Meselesi

İngiliz Büyükelçinin Gözünden I. Dünya Savaşı’na Giden Yolda Osmanlı Devleti’nin İçinde Bulunduğu Durum / The Ottoman Empire in the Road to World War I According to the Witness of the British Ambassador

Osmanlı-İngiliz Ticaretine Dair Bilinmeyen Bir Kaynak: 18. Yüzyılda İngiliz Elçiliğinde Kaydedilen Bir Defter

7 Numaralı Ticaret Layihasına göre Osmanlı Devleti- Arjantin Ticari İlişkileri ve Arjantin’de Bulunan Osmanlı Nüfusu.doc

“İstanbul Esir Pazarı”, Osmanlı Devletinde Kölelik: Ticaret, Esaret, Yaşam, ed. Zübeyde Güneş Yağcı, Fırat Yaşa, Dilek İnan, Tezkire Yayınları, İstanbul 2017.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Trabzon-Tebriz Ticaret Yolu

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks