Uluslararası 26. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları 20-Temmuz 2014
Değerli Okurlarım,İstanbul Boğazı 20-Temmuz 2014 pazar sabahı saat 10:00 ile 12:00 arası taıt tra!ğine kapana"ak# $aat 10:00%&a her 'atan ka&ın-erkek bin&en (201)%te 1200* +azla 'erli- 'aban"ı 'z" $. (2#k/pr* kuze'in&e na&olu 'akasın&a anlı"a%&an &enize ire"ek, birin"i k/pr'e ka&ar boğaz kuze'-ne' 'ze' akıntısı i3in&e #5-km 'ze"ek, Birin"i k/prnn a'ağın&a 6rupa 'akasın&a uru3eme parkın&a kara'a 3ıka"ak# Deta'lar i3in 7eb sa'+ası, h8ps:99boazi"i#olimpi'at#or#tr9 e3tiğimiz 'ıllar&a 'apılan 'arılar&a bu parkur&a en i'i &ere"e ); &akika i&i, e3en 'ıl 'arıı kazanan 40 &akika&a 'z&# e3tiğimiz 'ıl 0-; 'a urubun&a 50 erkek 10 ka&ın 'z" 'arıtı, en i'i &ere"e 1-saat 10-&akika ol&u# 'nı 'ıl <0= 'a urubun&a 10 'arıma"ı parkuru bitir&i# >arkuru 1-saat )0-&akika&an &aha kısa sre&e bitirmeniz isteni'or#Bu 'ıl 'arılara interne8en katılma mra"aatı i3in son n 15-?isan i&i# Ba6uru ka'ıtları interne8e kapan&ı, elemeler nkara nı8epe ha6uzun&a 1-@aziran n, İzmir%&e 25-.a'ıs n lsan"ak ha6uzun&a, İstanbul Tozkoparan ha6uzun&a 14-15-@aziran n 'apıla"ak# Alemeler sırasın&a 00-metre serbest stil 'zmeniz isteni'or# $u'a mutlaka balıklama atlamanız erekli &eğil ama kul6ar &/nlerin&e takla (Cip-turn* ter"ih e&ili'or# @er 'a urubu i3in 6erilen belirli en uzun &ere"e 6ar# en3ler&e 20 &akika, 0-; 'a urubu i3in en +azla sre 1#5 saat#Alemeler&e 'zlen 00-metre aslın&a Boğazın eniliği# İstanbul boğazının en &ar 'eri bili'orsunuz 00-metre# >arkur toplam #5 km an"ak siz bu mesa+e'i tam 'anlamasına 'zm'orsunuz# ok sert akıntı 6ar, 'zerek &oğru&an karı'a e3menize imkan 'ok# Denize ir&ikten sonra boğazın ortasına 6arı'orsunuz# Boğazın ortasın&a kuze'&en ne'e soğuk 'ze' akıntısı 6ar# kıntı sizi srkl'or, ne'&e $ua&a a3ığına, or&an birin"i boğaz k/prsne etiri'or#
Ekonomik Çözüm
Sayfa- 1
 
Birin"i k/pr /n"esi 6rupa 'akası kı'ısına 'z'orsunuz# ı'ılar&a bu &e+a, ters, ne'&en kuze'e sert baka bir akıntı 6ar, bu kuze' '/nl akıntı ile uru3eme parkın&a kara'a 3ıkı'orsunuz#Tamamen bir taktik 'arıı i3in&esiniz, 'anlı 'aparsanız akıntı sizi !nal iskelesin&en uzağa atı'or, 1#5-saat i3in&e parkuru bitirmeniz bekleni'or, bitiremezseniz 2-saat sonun&a srat motorları (Eo&'ak* &eniz&e kalanları toplu'or, saat 12:00%&e boğaz tekrar taıt tra!ğine a3ılı'or#nkara%&a nkara, @a"e8epe, O&t ni6ersitelerinin 'zme ha6uzlarına belirli saatler&e mezun 'e kabul 6ar# İzmir%&e ni6ersite ha6uzlarının 'anın&a 3ok sa'ı&a kapalı ha6uz, a'rı"a ha6a ısının"a &e6re'e iren 'ine 3ok sa'ı&a a3ık ha6uz 6e &eniz imkanları 6ar# İzmir%&en 3ok sa'ı&a katılım"ı olması bekleni'or#Farı sabahı erken saa8e uru3eme%'e 6armak erek# $ize stn&e 'arıma"ı numarası olan bone, 6e a'ak bileğine taka"ağınız 3ipli kn'e 6eri'orlar# $u e3irmez, i'i kalite &eniz /zlğ kullanmanız art# Boğaz suları 'az ortasın&a bile 3ok soğuk 6e maalese+ temiz &eğil, mutlaka spor"u ma'osu i'meniz lazım# @a8a in"e ?eopren 'zme elbisesi &aha &a i'i, 6"u&a 'apıı'or, soğuk etkisini azaltı'or# Bone 6e 3ipli kn'e ile motorlara bini'orsunuz, anlı"a%&aki balama 'erine i&i'orsunuz#Be'ler, 'arı sabahı tra olma'ın# Farı /n"esi n sa3larınızı kısa kestirin# Be'lerin &izaltına uzanan ort, hanımların bikini i'meleri u'un &eğil# G"u&unuz&a a3ık 'ara olmasın# Tm 6"u&unuzu 3ok i'i 'ağlamanız erek# Hzellikle ma'o altı  b/lelerinizi 3ok i'i 'ağlamanız soğuktan korunmanız i3in lazım, 'oksa soğuk boğaz su'un&a kola' 'zemezsiniz# Denize irme&en /n"e tu6alet ihti'a"ınızı i&ermeniz, katı- sı6ı tm 6"ut atıklarını atmanız art# Bir n /n"esin&en ta6si'e karbonhi&rat 'oğun ı&a reIimine irmeniz, 'arı /n"esi likoz almanız +a'&alı olur#Bur&a /nemli olan 'arıa katılmak 6e 'arıı bitirebilmek# Farı sırasın&a ken&i 'a urubunuz&a 3ok sa'ı&a tanı&ık isimle karılaa"aksınız# Hzellikle 50-5; 6e 0-; 'a urupların&a i aleminin 3ok tanınmı simaları 6ar# İa&amları, b'kel3iler, si'aset3iler, millet6ekilleri 6ar, sağlığına &ikkat e&en, /z6eni tam insanlar 6ar# $abah erken 6e'a i-sonrası akamst ha6uza itme imkanınız 6arsa, 'ılbo'u antreman 'apabili'orsanız, bu 'arıa irmenizi ta6si'e e&erim# Hnemli olan /n elemeler&e 00-metre'i her 'a urubu i3in belirli zaman &ilimin&e 'zebilmek#
Ekonomik Çözüm
Sayfa- 2
 
Farıtan sonra uru3eme iskelesine bağlı bir emi&eki temiz su &eposun&an  beslenen 3ok sa'ı&a &ular&a i'i"e 'ıkanın, stnz&eki tm 'ağı, &eniz pisliğini atın# $onra bol +otoğra+ 3ektirin, 'arıı tamamlamanın ke'!ni 3ıkarın#Fılbaın&an beri n&e /n"e )-tur ()00-metre*, bunler&e -tur (00-metre* 'apabil&im, benim i3in 00-metre henz uzak bir he&e+ ibi &uru'or, antremanlar&a en az 1500-metre 'zmem lazım# Jmarım 2015 se3melerine ka&ar kola'larım#ele"ekte benzer bir 'arı $akız a&ası ile eme arasın&a Jluslararası &zenlenir miK ok mu topikK imbilirK An &erin sa'ılarımla#
Halu !irese"eli# $!T% &ai"a &ü'e"(isliği 1)*+ mezu"u olu,# mezu"ieti"(e" itiare"# amu# /zel set/r e AB!  Türaa"ı ortalılar(a 3B5# 758# A9:# 9"ter;< ağırlılı olara termi sa"tral temel= (eta tasarım# imalat# ,azarlama# teli># satış e ,ro?e /"etimi o"uları"(a çalışmış# u;ü"e a(ar termi sa"tral tasarım azılımları o"usu"(a erli ,iasaa# 'e"(isli @rmaları"a# atırımılara e ü"iersitelere (a"ışma"lı ermiştir. &&$ e $!T% &ezu"ları !er"eği 9"er?i omiso"ları üesi(ir.',==CCC.eo"omi-ozum.om.tr=2014-0D-2)
Ekonomik Çözüm
Sayfa- 3
of 3