CHÍNH PHỦ--------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạ! p!"c---------------
Số: 89/2006/NĐ-CP
 Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2006 
 
NGH# Đ#NH
VỀ NHÃN HÀNG HOÁ
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 2 tháng !2 năm 200!"Căn cứ Luật Th#$ng m%i ngày !& tháng 6 năm 200"Căn cứ 'háp ()nh *+ -) .uy/n (i ng#1i tiu 4ng ngày 25 tháng & năm !"Căn cứ 'háp ()nh Ch7t (#ng hàng há ngày 2& tháng !2 năm !"Th 9/ ngh: củ; *ộ t<#=ng *ộ >h; h?c -à C@ng ngh),
NGH# Đ#NH $C!%&' ($NH)NG *+, Đ#NH CH+NGĐ./ (0 P!ạ1 2 3./ c!4!
 
1. Nghị định nà !" định n#$ %"ng& '('h gh$ )à !"*n +, nhà n' ) nhn đố$ )$ hàng h( +" h3ng 4$ V$5 N7& hàng h( " h;"& nh<= h;". 2. Nh>ng hàng h( ?" đ@ h3ng h"#' =h47 )$ đ$" 'hAnh 'B Nghị định nà:  D đ#ng ?*nE  F Hàng h( 47 nh<= ($ "E hàng h( 47 nh<= đ h7 g$ h#$ 'h& I$n +7 ?" đJ ($ "E hàng h( !"( '*nh& hàng h( 'h"n h;"E' K"à F$L"& MngE hành +, 'B ng$ " '*nh& nh<= '*nhE à$ ?*n %$ 'h"n. Ngà$ '(' đố$ ng !" định 4$ '(' đ$7 & F )à ' h*n nà& " h ?Q =h( I$n 'B hị Ing& 'R !"n !"*n +, nhà n' ) nhn hàng h( ? đ " FT ?"ng.
Đ./ 50 Đ6 7%8' 9p d:'
 Nghị định nà (= %Ung đố$ )$ T 'h'& '( nh@n ?*n "& $nh %nh hàng h( 4$ V$5 N7E T 'h'& '( nh@n " h;"& nh<= h;" hàng h(.
Đ./ ;0 G< 7!=c! 7> '? 
WIng Nghị định nà& nh>ng X ng> %$ đ@ đ' h$" nh ?":1. Y
 NhAn hàng há
Y +à F*n )$L& F*n $n& F*n )& F*n 'hU= 'B 'h>& hZnh )& hZnh *nh đ' %(n& $n& đ[nh& đ\'& 'h47& h]' IQ' $L= I^n hàng h(& F FZ hRng =h;7 'B hàng h( hM' I^n '(' 'h +$5" h(' đ' g]n I^n hàng h(& F FZ hRng =h;7 'B hàng h(.
 
2. Y
Bhi nhAn hàng há
Y +à h h$5n n#$ %"ng 'R F*n& '_n h$L ) hàng h( +^n nhn hàng h( đ ng$ $^" %`ng nh<n F$L& +à7 'an ' +Q 'hbn& $^" hU )à ?c %UngE đ nhà ?*n "& $nh %nh !"*ng F( 'h hàng h( 'B 7Znh )à đ '(' 'R !"n 'h' nang hQ' h$5n )$5' $7 I& $7 ?(. d. Y
 NhAn gc củ; hàng há
Y +à nhn h h$5n +_n đ_" đ' g]n I^n hàng h(. e. Y
 NhAn phD
Y +à nhn h h$5n nh>ng n#$ %"ng F] F"#' %ị'h X nhn gố' 'B hàng h( Ffng $Lng n' ngà$ I $Lng V$5 )à FT ?"ng nh>ng n#$ %"ng F] F"#' Ffng $Lng V$5 h !" định 'B =h(= +"< 7à nhn gố' 'B hàng h( 'n h$L". . Y
 *; EF th#$ng phGm củ; hàng há
Y +à F FZ 'h đQng hàng h( )à +" h3ng '`ng )$ hàng h(.D FZ hRng =h;7 'B hàng h( gi7 h$ +4$: F FZ IQ' $L= )à F FZ ngà$.  D FZ IQ' $L= +à F FZ 'h đQng hàng h(& $L= \' IQ' $L= )$ hàng h(& 4 I hZnh hố$ hM' Fb' [n h hZnh hố$ 'B hàng h(E F D FZ ngà$ +à F FZ %`ng đ F gJ$ 7# hM' 7# ?ố đRn )ị hàng h( 'J F FZ IQ' $L=.6. Y
 L#u th@ng hàng há
Y +à h4 đ#ng Ing Fà& )<n 'h"n& +" g$> hàng h( Ing !"( IZnh 7"  F(n hàng h(& IX Ing h= )<n 'h"n hàng h( 'B T 'h' '( nh@n nh<= h;" hàng h( X 'c h;" ) h +" g$>.j. Y
Tn -à 9:; ch củ; tổ chức, cá nhIn ch:u t<ách nhi)m -/ hàng há
Y +à ^n )à đị 'hA T 'h'& '( nh@n ?*n "& nh<= h;" hM' đ4$ +, h đang , $nh %nh 'B '(' đố$ ng !" định 4$ Đ$" 1e 'B  Nghị định nà.
 
8. Y
 J:nh (#ng củ; hàng há
Y +à +ng hàng hJ đ' h h$5n Ffng hố$ +ng ịnh& h ['h hQ'& ['h h' hQ' h ?ố +ng h ?ố đL7 hàng h(.9. Y
 Ngày K+n u7t 
Y +à 7ố' h$ g$n hàn hành ?*n "& 'hL F$Ln& +]= I(=& đJng 'h$& đJng gJ$ hM' '(' hZnh h' h(' đ hàn h$5n '3ng đ4n '"ố$ '`ng 'B hàng h( đJ.10. Y
 H%n KM Dng 
Y +à 7ố' h$ g$n 7à !"( h$ g$n đJ hZ hàng h( h3ng đ' =hk= +" h3ng.11. Y
 H%n E+ .u+n
Y +à 7ố' h$ g$n 7à !"( h$ g$n đJ hàng h( h3ng 'n đ*7 F* g$> ng"^n 'h +ng )à g$( Iị ?c %Ung Fn đ_". 12. Y
 u7t ứ hàng há
Y +à n' hM' )`ng +nh hT nR$ ?*n " I àn F# hàng h( hM' nR$ hQ' h$5n '3ng đ4n 'hL F$Ln 'R F*n '"ố$ '`ng đố$ )$ hàng h( Ing Ing h= 'J nh$" n' hM' )`ng +nh hT h7 g$ )à !"( IZnh ?*n " hàng h( đJ.1d. Y
Thành phOn
Y 'B hàng h( +à '(' ng"^n +$5"  '* 'h =hU g$ %`ng đ ?*n " I ?*n =h;7 hàng h( )à in 4$ Ing hành =h;7  '* Ing h= hZnh h' ng"^n +$5" đ Fị h đT$.1e. Y
Thành phOn 9:nh (#ng 
Y +à +ng 'B 7l$ +4$ ng"^n +$5"  '* 'h =hU g$ %`ng đ ?*n " I hàng h( đJ.1. Y
 H#Png Qn KM Dng 
& hng %mn F* !"*n hàng h(Y +à h3ng $n +$^n !"n đLn '('h ?c %Ung& '(' đ$" $5n '_n h$L đ ?c %Ung& F* !"*n hàng h(E '*nh F( ng" h4$E '('h c +, h$ * I ?Q 'ố ng" h4$.
Đ./ @0 p d:' 3./ %Bc /6c 7D
WIng Ing h= đ$" ' !"ố' L 7à C#ng hà  h#$ 'hB ngh V$5 N7 +à hành )$^n 'J !" định h(' )$ !" định 'B Nghị định nà hZ (= %Ung !" định 'B đ$" ' !"ố' L đJ.
 
Đ./ E0 HF' !o9 p!< '! !
1. Hàng h( +" h3ng Ing n'& hàng h( " h;"& nh<= h;" =h*$ gh$ nhn h !" định 'B  Nghị định nà& IX nh>ng Ing h= !" định 4$ '(' h*n 2& d )à e Đ$" nà.2. Hàng h( h3ng F] F"#' =h*$ gh$ nhn: Hàng h( +à hQ' =h;7 R$& ?ống& hQ' =h;7 'hL F$Ln h3ng 'J F FZ )à F(n IQ' $L= 'h ng$ $^" %`ngE F Hàng h( nh$^n +$5"& ng"^n +$5" on3ng ?*n& h"p ?*n& h(ng ?*n& )< +$5" @ %Qng og4'h& ngJ$& )3$& '(& đ(& ?q$& $ 7ang& đ 7à"& )>& hln h= F^ 3ng hRng =h;7& =hL +$5" oIng ?*n "& $nh %nh h3ng 'J F FZ )à F(n IQ' $L= h h* h"<n )$ ng$ $^" %`ng. d. WIng h= T 'h'& '( nh@n n' ngà$ nh<= h;" hàng h( 'B V$5 N7 ^" '_" gh$ nhn hàng h( h h= đing 7" F(n hàng h( )à 'hị" I('h nh$57 ) ^" '_" 'B 7Znh hZ T 'h'& '( nh@n " h;" hàng h( đ' hQ' h$5n h h= đing )$ đ$" $5n nh>ng ^" '_" nà h3ng +à7 ?$ +5'h  F*n 'h 'B hàng h(& h3ng )$ =h47 =h(= +"< V$5 N7 )à =h(= +"< 'B n' nh<= h;".e. Hàng h( h"#' +nh )Q' n n$nh& !"ố' =hngE hàng h( +à 'h =hJng 4& hàng h( ?c %Ung Ing Ing h= h;n '= nhf7 h]' =hU' h$^n $& %ị'h F5nhE =hRng $5n g$ h3ng đng ?]& đng h"p& đng h3ngE hàng h( % '(' 'R !"n nhà n' ị'h h" đ7 F(n đ" g$(& hnh +, 'J !" định I$^ng. D# !"*n +, 'h"^n ngành 'hB IZ& =hố$ h= )$ D# rh hb' )à C3ng ngh5 !" định gh$ nhn hàng h( Ing '(' Ing h= !" định 4$ h*n nà.
Đ./ 0 V 7J= ! !F' !o9
of 42