“This inhuman place makes human monsters”

Description
An Essay about themes in gothic fiction.

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Games & Puzzles

Publish on:

Views: 3 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  “ This inhuman place makes human monsters ”   Inledning Citatet tillika titeln ovan är hämtad från en av vår tids mest lästa skräckromaner; Stephen Kings The Shining (1977). Att verket är en av vår tids populäraste skräckromaner kan te sig tämligen självklart. Av diskussionsvärde är dock hur verket använder sig av samt bryter mot skräckgenrens konventioner, vilket jag ämnar göra med denna text. För i vilken mån kan verket sättas i kontext till tidigare skräcklitteratur och vad är det för nya skräckkorridorer som King för oss genom i detta mångpublicerade verk? Analys Sätter vi verket The Shining  i kontext till den skräcklitterära genren finner vi onekligen en mängd likheter. Likt andra skräcklitterära verk skapas den skrämmande samt spännande atmosfär allmänheten kommit att förknippa med genren av flertalet faktorer. I The Shining  kopplas, som vi skall se, dessa omständigheter till en gemensamhetsfaktor; hotellet Overlook Det är dock inte med horrörer kopplade till Overlook som denna skräckhistoria tar sitt avstamp. Istället fokuseras protagonisternas inställning till den splittrade samt hopplösa verklighet de befinner sig i. Fadern Jack, en numer nykter alkoholist, har förlorat sitt jobb som lärare efter att ha misshandlat en elev. Detta är dock inte de första aggressiva tendenser som Jack visat. Han har i tidigare berusat tillstånd vridit sonen Dannys arm ur led, vilket fått hans fru Wendy att överväga skiljsmässa. Familjen är således i stort behov av Jacks nu erhållna jobb som vaktmästare på det avlägsna hotellet Overlook; inte bara för att skapa ekonomisk trygghet- hotellet erbjuder också familjen en chans till stabilitet och nystart. Protagonisterna möjliggör med sin utsatta situation att den identitetspotential, som kan ses vara fundamental för genren, infinner sig. Fundamentaliteten kring identifikation med de skräcklitterära karaktärerna poängteras av Noël Carrol i The philosophy of horror, or, Paradoxes of the heart  (1990) där densamme menar att ”[o] ur responses are meant, ideally, to parallel those of characters[ …]”  för att vi som läsare skall engagera oss samt, till viss del, känna med de mänskliga karaktärerna. 1 Jacks alkoholism samt de problem sjukdomen orsakat familjen kan ses identitetskapande; speciellt med Wendys kval, att lämna eller stanna kvar hos sin man, samt de trassliga uppväxtförhållanden som sonen Danny befinner sig i, i åtanke. Jacks beteende skapar således tre olika karaktärer att känna med, och för, i The Shining . Det är dock inte enbart karaktärernas situation som gör att identitet möjliggörs; den empati samt sympati vi skapar gentemot dem ökar med hjälp av verkets narrativa struktur. 1  Carroll, Noël E.: The philosophy of horror, or, Paradoxes of the heart  , Routledge, (New York, 1990)s.18 Anna Karlsson 19910630-2020 Göteborgsuniversitet Gotik och skräcklitteratur 7,5 HP avancerad nivå 2015-03-20  I likhet med Mary Shelleys Frankenstein  är det genom olika karaktärers interna synvinklar händelseförloppet skildras i The Shining . Detta narrativ kan ses som stilbildande inom skräcklitteraturen; en faktor som poängteras av William Patrick Day i  In the circles of fear and desire: a study of Gothic fantasy  (1985): ”  Gothic fantasies, even those using a single point of view, resolve, implicitly or explicity, into narratives that embody multiple points of view[ … ]The most fully and ”G othic ”  narrative structures exploit the multiplicity of voices and viewpoints[ … ] ” . 2  Detta narrativ hjälper till att skapa den identitet samt empati som läsaren ofta känner för protagonisten; genom att ta del av det karaktären upplever och ser får vi en än större inblick i dess situation. Att King dessutom, i likhet med filmmediets klippteknik, byter till en annan protagonists interna synvinkel när det är som mest spännande bidrar onekligen till att läsaren blir än mer ivrig att veta vad som kommer hända med karaktären och således känner än mer för karaktärens ovissa öde. När Danny i början av verket får inre syner kring Overlook förstärks vår empati för karaktären. De illavarslande syner med ordet ” redrum ”  som blinkar medan femårige Danny för sitt inre ser död, blod och upplever att han blir jagad av en blodtäckt varelse genom hotellets korridorer får oss som läsare att undra över familjens öde på Overlook. 3  Precis som vi empatiserar med Victor Frankenstein när han berättar om det horribla monster han skapat; känner vi med Danny när han blir varse om att Overlook hyser en mängd fasor och att familjens öde ligger i huruvida hans inre, varslande av ondska och anknutna till hotellet, syner är sanna eller ej. Det är alltså genom Dannys interna synvinkel som läsaren märker att Overlook är att förknippa med skräck; något som blir än tydligare samt eskalerar när familjen anländer till denna avlägsna plats. Likt Emilys fångenskap i slottet Udolpho i Ann Radcliffs, för skräcken stilbildande, The mysteries of Udolpho blir familjen strax avskärmade från världen inuti Overlooks väggar. Hotellet är likt Draculas borg i Bram Stokers roman beläget på en avlägsen plats högt upp i bergen och är under vinterhalvåret helt isolerat ifrån omvärlden vad gäller kommunikativa- samt transportmöjligheter. Det är dock inte enbart i fråga om dess miljö som hotellet knyter an till den skräcklitterära traditionen. Hotellet självt kan ses som såväl bärare samt representant för tidigare horrörer och således ett av genrens kanske största stilbildande drag; monstret. Monstrets vikt för skräcklitteraturen konstateras av Carrol och densamme framhåller också att det är protagonistens uppfattning av monstret som sätter monstret i en skräckkontext: ”In works of horror, the humans regard the monsters they meet as abnormal, as disturbances of the natural 2  Day, William Patrick:  In the circles of fear and desire: a study of Gothic fantasy , University of Chicago Press,(Chicago, 1985)s.46. 3   King, Stephen: The shining, 1st Anchor Books mass market ed., Anchor Books, (New York, 2012) [1977]s.46f.    order. ” 4  Monstret inom genren skall således, enligt Carrol, väcka avsky hos karaktärerna, likt det motbjudande monster som Frankenstein skapar i Shellys roman, men blir också ett monster i sin abnormala existens såsom Dracula och hans vampyrism. I fråga om Dracula har det av David Punter i The literature of terror: a history of Gothic fictions from 1765 to the present day (1996) lyfts fram att Dracula anser honom självt och huset vara ett; vilket ju också gör huset till en del av det monster som Dracula framställs som. 5  På liknande sätt uppträder hotellet Overlook i The Shining ; alla de monstruösa skapelser som protagonisterna möter är skapade samt bevarade av hotellet självt. Hotellets bevarande av tidigare horrörer visar sig till en början genom Dannys varsel; hans inre vän Tony låter honom veta att “ this inhuman place makes human monsters. ”  samtidigt som Tony visar Jack i kontexten av alkohol och den blodige varelsens krokettklubba. 6  Denna och liknande inresyner bekräftas samt blir under berättelsens gång mer och mer fysiska, vilket kuliminerar i att hotellet tillslut får kontroll över och utnyttjar de aggressiva tendenser som finns inuti Jack. Precis som Hyde gömmer sig inom Stevensons Jekyll i The strange case of Dr  Jekyll and Mr Hyde  utnyttjar Overlook Jacks aggressiva samt impulsiva personlighet till dess max för att locka fram den brutale mördare hotellet behöver. Från att till en början skjuta hotellets röster ifrån sig som paranoia låter Jack succesivt, likt Jekylls förlorade kontroll över Hyde, Overlook få kontroll över såväl hans psyke som fysiska kropp; hotellet har värvat ännu en inneboende. Det är dock inte enbart de, enligt Punter, stilbildande dragen av paranoia och barbarism som kommer till uttryck genom Jacks transformation; Jack utvecklas till att bli den typiske skräcklitterära manlige protagonisten. 7  Day menar att den typiske manlige protagonisten inom skräcklitteraturen förknippas med att han förgör sin egen existens genom att vilja dominera den värld han befinner sig i; något som kommer till uttryck genom att Jack dels förstör familjens enda flyktfordon från hotellet samt att han gör detta för att Overlook får honom att tro att han kommer inneha en högt rankad position inom hotellet om de stannar kvar. 89  I samband med Jacks utveckling till den typiske skräcklitterära manlige protagonisten, finner vi dock en faktor som bryter emot genrekonventionerna; utvecklingen av karaktären Wendy. Till en början uppfyller Wendy de krav som Day ställer på en kvinnligprotagonist inom genren; bland annat skyddar hon 4  Carroll.s.16. 5  Punter, David: The literature of terror: a history of Gothic fictions from 1765 to the present day.  Vol. 2, Modern gothic, Longman, (London, 1996)s.17. 6  King.s.208 7  Punter.s.184. 8  Day.s.18ff. 9  King.s.415  sin identitet genom passivitet och är ju, genom Jacks beteende, offer för manligt våld och ilska. 10  I kontrast till Jacks karaktärsutveckling bryts dock detta genrekonventionella beteende hos Wendy; när Jack går in i mörkret reser sig Wendy ur sin passiva roll till en aktiv modersgestalt. Insikten om att Jack är förlorad till hotellet gör att hon aktivt tar beslut att låsa in, knivhugga och i slutet hoppas på att kunna döda Jack; beslut tagna i egenskap av beskyddande mor. 11  Hon iklär sig således inte den manlige, egoistiske, rollen för att lyckas med sitt uppdrag; istället kan hon genom sina aktioner ses som en symbol för den styrka som ofta förknippas med mödrar och moderskärlek. Istället för att följa genrekonventionerna låter King Wendy bli den karaktär som aktivt handlar emot ondskan familjen möter; ett faktum som gör henne betydelsefull för berättelsens utgång. Hade King istället följt genrekonventionen och låtit Wendy fortsätta som passiv, hade Jack kunnat genomföra mordet på såväl sonen som hustrun; vilket ju helt ändrar verkets slut. Således blir Kings genrebrott nödvändigt för att vi som läsare skall få det, om än omskakande, lyckliga slut vi ofta vill ha. Sammanfattning Sammanfattningsvis anknyter Kings The Shining till skräcklitteraturens konventioner; med genretypiska karaktärer, miljöer, narrativ och monster visar verket att det förekommer klassisk skräcklitteratur än idag. King bryter dock genrekonventionerna då han låter protagonisten Wendy utvecklas till en stark och aktiv karaktär kontra den för skräcklitteraturen vanliga passiva kvinnan. Hotellet Overlook kan alltså mycket väl ses som ett inhumant ting som skapar humana monster; dock skapar den ännu en stark kraft att räkna med- den starka modern. 10  Day.s.19 & 103. 11  King.s.551,589,605    Källförteckning  Carroll, Noël E.: The philosophy of horror, or, Paradoxes of the heart  , Routledge, (New York, 1990) Day, William Patrick:  In the circles of fear and desire: a study of Gothic fantasy , University of Chicago Press,(Chicago, 1985) King, Stephen: The shining, 1st Anchor Books mass market ed., Anchor Books, (New York, 2012) [1977] Punter, David: The literature of terror: a history of Gothic fictions from 1765 to the present day.  Vol. 2, Modern gothic, Longman, (London, 1996) Radcliffe, Ann Ward: The mysteries of Udolpho a romance; interspersed with some pieces of  poetry ,The third edition , G. G. and J. Robinson,( London, 1795 ) [Elektronisk resurs] Tillgänglig:http://find.galegroup.com/ecco/infomark.do?&source=gale&prodId=ECCO&userGro   upName=uppsala&tabID=T001&docId=CW3314579806&type=multipage&contentSet=ECCOA   rticles&version=1.0&docLevel=FASCIMILE. Shelley, Mary Wollstonecraft: Frankenstein eller den moderne Prometeus , Bakhåll,( Lund, 2008) Stevenson, Robert Louis: The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde , Penguin books,( London, 1994) Stoker, Bram,    Dracula , Penguin, (London,1994)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks