Managementul proiectelor. Monitorizarea și evaluarea proiectelor

Description
Managementul proiectelor. Monitorizarea și evaluarea proiectelor

Please download to get full document.

View again

of 128
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 8 | Pages: 128

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Managementul proiectelor. Monitorizarea și evaluarea proiectelor Bălţi, 2013   Managementul proiectelor. Monitorizarea și evaluarea proiectelor  2 Această broșură este publicată în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților actorilor regionaliprivind managementul eficient al proiectelor regionale”, realizat de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord în parteneriat cu Asociația Obștească „Consult Proiect”, cu suportul financiar al Republicii Cehe. Managementul proiectelor. Monitorizarea și evaluarea proiectelor Opiniile exprimate în această broșură nu reprezintă în mod neapărat punctul de vedere al instituţiei finanţatoare . Autori: Veronica Savin, Vlad GhițuCopertă, design și tehnoredactare: Ziarul „Спрос и предложение”, www.eSP.md Tipar executat la S.R.L. „Tipografia din Bălţi”; Tel.: +231 / 221-31, e-mail: tipograf_balti@mail.ru Pagini - 128 Septembrie, 2013   Se distribuie gratuit   Managementul proiectelor. Monitorizarea și evaluarea proiectelor  3 Cuprins PREFAŢĂCAPITOLUL I – Ce este un proiect. Definiții și caracteristici. ..................8 1.1. Proiect .....................................................................81.2. Programe şi proiecte. Tipuri de proiecte ....................................10 1.3. Ciclul de viață al unui proiect ..............................................111.4. Elementele componente ale ciclului de viaţă al proiectului .................14I. CONCEPȚIE ............................................................14II. PLANIFICAREA PROIECTULUI ..........................................24III. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI .......................................40IV. FINALIZAREA PROIECTULUI ...........................................42 CAPITOLUL II – Managementul de proiect. Noțiuni de bază. ................44 2.1 Managementul proiectului ................................................44Ce se întîmplă, însa, după ce propunerea a fost aprobată? ................44Ce este managementul? .................................................45Funcțiile managementului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46Managementul proiectului ..............................................4712 Reguli de bază în managementul proiectelor regionale de investiții. . . .502.2 Organizarea resurselor umane ............................................54Managerul de proiect ...................................................54Echipa de lucru a proiectului ............................................582.3 Managementul comunicării ...............................................622.4 Managementul riscurilor ..................................................662.5 Managementul financiar ..................................................702.6 Managementul calității ....................................................77 CAPITOLUL III – Monitorizarea și evaluarea proiectelor. ....................82 3.1 Monitorizarea și evaluarea – delimitări .....................................823.2 Evaluarea proiectelor ......................................................863.3 Elementele unui Concept de Evaluare .....................................973.4 Monitorizarea proiectelor ................................................1013.5 Criterii și indicatori de performanță .....................................1053.6 Raportarea ..............................................................1103.7 Diseminarea rezultatelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113.8 Managementul controlului ..............................................1123.9 Probleme privind procesele de monitorizare şi evaluare. . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 BIBLIOGRAFIE ...........................................................121GLOSAR DE TERMENI .....................................................123   Dl Jaromír Kvapil – ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Cehe în Republica Moldova Dragi prieteni! R epublica Moldova, conform Concep-ţiei Republicii Cehe pentru colabora-rea externă de dezvoltare pentru anii 2011-2017, în care este structurat întreg procesul de funcţionare a ajutorului străin pentru dezvoltare, este una dintre cele 5 ţări priori-tare sprijinite în dezvoltare de către Republica Cehă.Pe parcursul colaborării cu instituţiile din Republica Moldova responsabile de implementarea programelor de dezvoltare, am sesizat un grad ?nalt de motivaţie al aplicanţilor la diverse programe de finanțare privind necesitatea soluţionării pro-blemelor la nivel de regiune și de țară. Însă, consider că iniţiatorii și managerii de  proiecte trebuie să posede cunoștinţe și experienţă mult mai consistente în efectu-area unui studiu de fezabilitate, să analizeze conștient costurile și beneficiile unui  proiect, să cunoască mai profund modalităţile și procedurile unui management efi-cient al proiectelor, să monitorizeze și să evalueze profesionist rezultatele și impactul atins.În acest context, în anii 2011 – 2012 Ambasada Republicii Cehe a susținut finan-ciar în Regiunea de Dezvoltare Nord proiectele „Importanţa studiilor de fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională în Republica Moldova” și  „Analiza Cost-Beneficiu – instrument necesar pentru implementarea proiectelor de anvergură”, elaborate de către specialiștii de la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, considerând cu certitudine că sunt niște instrumente binevenite și extrem de utile în atragerea fondurilor și soluționarea problemelor regionale.Broșură „Managementul proiectelor. Monitorizarea și evaluarea proiectelor” care este a treia la număr editată din sursele Republicii Cehe ?n anul 2013, vine ca să completeze instrumentariul conceptual necesar pentru elaborarea, implementa-rea, monitorizarea și evaluarea proiectelor regionale.Sunt totodată convins că, acest sprijin modest va duce în cele din urmă la o cunoaștere mai bună a statelor și a popoarelor noastre ceea ce va face că ne vom apropia unii de alții mult mai mult ?n viitorul apropiat și sper că eforturile depuse în comun de Ambasada Republicii Cehe cu Agenția de Dezvoltare Nord vor permite ca Regiunile de Dezvoltare din Republica Moldova să aibă o evoluţie mai rapidă,  proiectele implementate să demonstreze rezultate frumoase și calitate, iar cetăţenii Republicii Moldova să beneficieze de bunăstare și condiţii de trai mult mai bune.   Stimați parteneri de dezvoltare, B roşura „Managementul  proiectelor. Monitorizarea și evaluarea proiectelor” a fost concepută și editată în cadrul unui proiect, finanţat din sursele Republicii Cehe şi implementat de  Agenţia de Dezvoltare Regională Nord. Este a treia publicaţie consecutivă de acest gen în Republica Moldova, cele două  precedente fiind „Esenţa studiului de  fezabilitate” și „Analiza Cost-Beneficiu – instrument necesar pentru implementarea proiectelor investiţionale de anvergură”.  Astfel, această broșură încheie trilogia de publicații dedicate instrumentelor de elaborare și implementare a proiectelor regionale, in special a celor investiționale.Ca și broșurile precedente publicația „Managementul proiectelor. Monitorizarea și evaluarea proiectelor” este destinată în primul rînd reprezentanţilor APL de nivelul I si II – specialiștilor din diverse domenii, managerilor de proiecte, specialiștilor în atragerea fondurilor interne şi externe, tuturor celor care vor depune eforturi la elaborarea și implementarea proiectelor regionale de calitate, precum și aplicarea unor metode eficiente de monitorizare și evaluare a acestor proiecte. Îmi exprim speranță, că cele 1500 de broşuri care vor fi distribuite în toate administrațiile publice locale din țară, vor putea servi în calitate de ghid și instrument viabil în procesul de gestionare eficientă a proiectelor regionale. Apreciez înalt rolul Ambasadei Republicii Cehe în Republica Moldova şi a altor  parteneri care și-au adus aportul esenţial la apariţia acestei publicații.Consider că aceste eforturi de promovare a metodologiilor avansate ne vor  permite să obținem rezultate frumoase în procesul de dezvoltare regională și să oferim oamenilor o viață mai bună.Cu resprect, Ion BODRUG,Directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks