İletişim Teknolojileri Kullanımı: Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

Description
Technology is being developed to make human life easier by using existing tools and equipments. The rapid changes in information and communication technologies in recent years have been affecting all our lives. Technological developments have a

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 2 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
   The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1958 Volume 6 Issue 8, p. 59-75, October 2013   İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: BÜRO Y5NETİMİ VE SEKRETERLİK 5ĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞM A *   USING OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES: A STUDY ON OFFICE  MANAGEMENT AND SECRETARIAT STUDENTS   Yrd. Doç. Dr. Tugay ARAT   Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi  Dr. Onur KÖKSAL   Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu   Öğr. Gör.  Abdullah ERDEN Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Abstract Technology is being developed to make human life easier by using existing tools and equipments. The rapid changes in information and communication technologies in recent years have been affecting all our lives. Technological developments have a positive influence on all aspects of life. The progress in the field of technology highly affect and change our daily life. The  bussiness life is also highly affected by the progress in the field of science and technology and they try to use the latest and the most advanced technology products in the extend possible in their work areas. Communication * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir.      60 Tugay ARAT - Onur KÖKSAL -Abdullah ERDEN    technologies change office environments and the nature of the work done in office in our country as well as all over the world. The technologies used in offices have a direct influence on the productivity of office workers, business volume and quality. Offices need machines to produce information and informed, educated people who can use, make maintenance and fix those machines when needed. On the otherhand, technology highly affects both office and office management and naturally bussiness management. If there is no technology, we can not mention about the office management. Every bussiness must have an office. The bussiness will have problem about management if they dont have solid basic. Because the offices are the places where information and document are produced. Management needs the information produced in the offices to take decision.  Therefore, office workers’ information level of communication technology is an important issue worth investigating. The purpose of this study is to develop the recommendations through determining Department of Office Management and Secretarial students’ information levels of communication technologies. Key Words:   Communication Technologies, Technology, Department of Office Management and Secretarial students, Education 5z   Teknoloji, insanlığın mevcut araç ve gereçleri kullanarak hayatı kolaylaştırmaları için geliştirilmektedir. Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, t(m hayatımızı etkilemektedir. Teknolojik gelişmelerin, yaşamın her boyutunda olumlu etkileri  bulunmaktadır. Teknoloji alanında yapılan gelişmeler g(nl(k yaşantımızı da çok önemli ölç(de etkileyip değiştirmektedir. İçinde yaşadığımız iş d(nyası da  bilim ve teknolojideki gelişmelerden son derece etkilenmekte ve imkânlar ölç(s(nde çalışma ortamlarında en yeni ve en gelişmiş teknoloji (r(nlerini kullanmaktadır. İletişim teknolojileri, t(m d(nyada olduğu gibi (lkemizde de ofis ortamlarını ve ofiste yapılan işlerin niteliğini değiştirmektedir. ”(rolarda kullanılan teknolojiler, b(ro çalışanlarının verimliliklerine, iş hacmine ve kalitesine direkt etki yapmaktadır. ”(roların bilgi (retebilmeleri için makinelere ve bu makineleri kullanabilen, gerektiğinde arızaları giderebilen,  bakımlarını yapabilen bilgili, eğitimli insanlara ihtiyaç bulunmaktadır. Diğer yandan teknoloji b(rolar ile birlikte b(ro yönetimini ve doğal olarak ta işletme yönetimini son derece etkilemektedir. Teknoloji olmazsa b(ro yönetimi de olmaz. Her işletmenin mutlaka bir b(rosu olmalıdır. ”(roları sağlıklı bir temele oturtulmamış işletmeler yönetim açıcından sıkıntı yaşar. Ç(nk( bilgi ve  belgenin (retildiği yer b(rolardır. Yönetim ise karar almak için b(rolarda (retilen bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla b(ro çalışanlarının, iletişim teknolojileri bilgi d(zeyleri   araştırmaya değer önemli bir konudur. ”u çalışmanın amacı, ileride bir b(ro çalışanı olacak olan ”(ro Yönetimi ve    İletişim Teknolojileri Kullanımı: Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma  61 Sekreterlik öğrencilerinin iletişim teknolojileri bilgi d(zeylerini tespit ederek öneriler geliştirmektir.   Anahtar Kelimeler:   İletişim Teknolojileri, Teknoloji, ”(ro Yönetimi Sekreterlik 5ğrencileri, Eğitim   Giriş   İçinde bulunduğumuz çağa bilgi çağı denilmektedir. ”ilgi g(n(m(z(n en önemli ve vazgeçilmez değeridir. ”ilginin elde edilmesi, s(z(lmesi, istenildiğinde istenilen şekilde kullanılması ve kullanıma sunulması, depolanması, saklanması, muhafaza edilmesi ve (retilmesi işlemini b(rolar yapmaktadır. G(n(m(z b(rolarında teknolojinin kullanılmasıyla bu işlemler çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Teknoloji alanında yapılan gelişmeler g(nl(k yaşantımızı da çok önemli ölç(de etkileyip değiştirmektedir. İçinde yaşadığımız iş d(nyası da bilim ve teknolojideki gelişmelerden son derece etkilenmekte ve imkânlar ölç(s(nde çalışma ortamlarında en yeni ve en gelişmiş teknoloji (r(nlerini kullanmaktadır. Teknolojinin b(rolarda kullanılması ise b(roların işlevselliği ve verimliliğini (st derecede etkilemektedir ”(lb(l, . Diğer yandan teknoloji b(rolar ile birlikte b(ro yönetimini ve doğal olarak ta işletme yönetimini son derece etkilemektedir. Teknoloji olmazsa b(ro yönetimi de olmaz. Her işletmenin mutlaka bir b(rosu olmalıdır. ”(roları sağlıklı bir temele oturtulmamış işletmeler yönetim açıcından sıkıntı yaşar. Ç(nk( bilgi ve belgenin (retildiği yer b(rolardır. Yönetim ise karar almak için b(rolarda (retilen bilgiye ihtiyaç duymaktadır. ”(roların çalışma ortamı olarak kullanımı . y(zyılın son çeyreği olarak gör(nse de b(rokrasi kavramının tarihçesini M.5.  yılında kurulan S(merlilere kadar dayandıran bilim adamları mevcuttur “yt(rk,. ”(ro kavramının bir yerde b(rokrasi kavramı ile aynı ortamda kullanılması uygun olur. “ncak o zamanlarda b(ro denilince akla gelen ilk kavram, kalem ve m(rekkep kullanarak, ciltli b(y(k defterlere elle kayıt d(şen ve yorucu hesaplar yapan insanların doldurduğu bir odayı ifade etmekteydi. Yine o tarihlerde ne daktilo, ne d(zg(n masalar, ne çoğaltma makineleri, ne bilgisayarlar ne de b(ronun konumunun ve konforunun örg(t(n amaçlarına ulaşmasındaki önemi ve çalışanlar (zenindeki etkileri hakkında bilgi ve araştırma mevcuttu “yt(rk,.”ug(n çok kullanılan bu kelimenin aslı Fransızcadır ve ”ureou şeklinde yazılır. Kelime olarak daire, memurlar anlamına gelmektedir. ”(ro için, içinde yapılacak işin mahiyetine göre gerekli demirbaş, kırtasiye, diğer yardımcı vasıtalarla daraltılmış çalışma yeri diye tanımlayanlar da bulunmaktadır Tortop vd., . Yönetimin l(gatinde kabul    62 Tugay ARAT - Onur KÖKSAL -Abdullah ERDEN    edilen b(ro "örg(t içerisinde işlerin ve hizmetlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve takımla donatılmış olan en k(ç(k yönetim (nitesidir" “yt(rk, .   BÜRO Y5NETİMİ VE FONKSİYONLARI   ”(ro yönetimi, b(ro faaliyetlerinin planlandığı, örg(tlendiği, yöneltildiği, koordine edildiği ve kontrol(n(n yapıldığı s(reçtir. ”u s(reci sevk ve idare eden ve çalıştıran şahsa da b(ro yöneticisi denir. ”(rolar, birimler içinde ve o birimin iş ve işlem, hizmet ve etkinlik alanına ve yoğunluğuna göre, bir veya birden fazla şeflik veya amirlik olarak kurulabilir. ”(roların temel amacı, bilgi, belge ve teknoloji (retmek, (rettiği bilgi ve belgeyi muhafaza etmek, teknolojiyi öğretmek ve kullandırmak veya kullanıma uygun hale getirmektir. “yt(rk, .   ”ilgiyi toplama, işleme, depolama, depolanmış bilgiye erişme, bu bilgiyi gerekli yerlere dağıtma ve teknolojiyi öğretme ise b(ronun fonksiyonunu oluşturur. ”ilgi (retim ya da bilgi işleme merkezi olarak   tanımlanan b(roların bu amaçlarını tam uyum ve d(zen içinde y(r(tebilmesi, buna uygun olarak tasarlanan bir b(ro sisteminin varlığına bağlıdır. ”u sayede yönetim s(recini etkin ve verimli kılan sistematik bir bilgi iletişim ağından söz edilebilir ”aşpınar ve ”ayramlı,.   ”(ro yönetiminde teknolojinin kullanım amaçlarından önemlileri şöyledir Kaynakların verimli kullanılması,   Ür(n(n israfsız ve d(ş(k maliyetle (retilmesi,   İstihdama olumlu yönde katkı sağlamak,   ”ilgiye hızlı erişim,  Teknolojik bilgiyi tasarlayabilmek, Teknolojik bilgiyi yönetebilmek ve Teknolojiyi kullanabilen insanların istihdamlarının ve s(rekli eğitiminin sağlanması olarak gruplandırabilir ”aşpınar ve ”ayramlı,.   TEKNOLOJİ VE BÜRO   Teknoloji, bir mal veya hizmeti (retmenin toplumsallaşmış bilgisine teknoloji denir (Atabek, 2001:17). Tekhne antik Yunancadan gelen zanaat, beceri gibi anlamlarda kullanılan bir kelimedir. ”u kelimenin sonuna bilgi anlamına gelen logos sonekinin eklenmesiyle oluşturulmuştur. ”ir başka değişle teknoloji bir şeyi yapmanın, (retmenin ya da elde etmenin bilgisini ve becerisini ifade etmektedir “tabek, . ”ir diğer tanıma göre "İnsanın bildiklerini başkalarına nasıl öğreteceğini kendi kendine sormayla ortaya çıkan ve kalıcı bilgi vermek   amacıyla öğrenme - öğretme s(recinde belirli yöntemleri uygulayarak yararlandığı araç ve gereçlerin en etkin bir  biçimde kullanılmasını amaçlayan bir bilim dalıdır."Vural, .    İletişim Teknolojileri Kullanımı: Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma  63 Teknoloji işlerin yapılış biçimidir, teknoloji yoluyla sahip olunan bilgi  , beceri, malzeme ve araç gereçlerin kullanılmasıyla verimlilik, ortamın iyileştirilmesi sağlanmaktadır Ulukan ve ”araz, .   ”(ro teknolojilerini oluşturan makineler b(rolarda çalışan işgören, sekreter, yönetici asistanı ve yöneticilerin işlerini yapabilmelerinde yardımcı olan, hem iç hem de dış iletişimi sağlayan makinelerdir Tutar vd.,. G(n(m(z d(nyasında işletmelerin kalbi durumunda bulunan b(roların temel görevi bilgi ve belge (retmektir. ”(rolar yeni bilgisayar teknolojilerinin ilk ve yoğun olarak kullanıldıkları en önemli yerlerdir “gervold,. ”(ro teknolojileri bilgisayarların, iletişim teknolojilerinin ve diğer ofis makinelerinin bir birleşimi olarak kendini gösterir. Yeni ofis teknolojileri kelime işlemciler, bilgi depolama   ve geri çağırma sistemleri, bilgi paylaşma sistemleri, iletişim, yönetsel destek, ofis çalışanları tarafından bilginin işlenmesi, analizi ve paylaşımına yardımcı olan sistemlerden oluşur. ”(rolarda  bilgisayar sistemlerinin kullanılması işlerin d(zenli ve zamanında yapılmasını sağlar Turan ve Çetinkaya, . ”u sebeple b(roların bilgi (retebilmeleri için teknolojiyi yakından takip edebilen insana, makineye ve bu makineleri kullanabilen ve gerektiğinde arıza ve bakımını yapabilen bilgili ve eğitimli insana ihtiyacı vardır. ”unların en başında da bilgisayar ve telekom(nikasyon araçları gelmektedir. G(n(m(zde sekreter b(ro işlerinin d(zg(n yapılmasını sağlayan, yöneticinin zamanını verimli kılan, yöneticisini temsil eden, yönetici adına kurum içi ve dışı etkinliklerde bulunan, yönetim ve yöneticisinin başarısının artırılmasında bilgi toplayan, toplanan bu bilgileri analiz eden ve yorumlayan kişi durumuna gelmiştir Karabağ, .   ”ilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, standart telefon haberleşmesi  ve mektuplaşmanın ötesinde bireyler arasındaki iletişimi çok ileri d(zeylere taşımıştır. “rtık çalışanlar bilgisayar ve telekom(nikasyon araçlarının yanısıra yazılım konusunda da bilgili olmalıdır. G(n(m(zde iletişim için donanım tek başına yeterli olmama kta bu donanıma uyumlu haberleşme ve iletişim yazılımlarına ihtiyaç duyulmaktadır  “car ve G(rsoy, .   LİTERATÜR İNCELEMESİ   ”(rolarda teknoloji kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar şöyledir Turan, “ykut ve Hamit . "”(rolarda Teknoloji Kabul ve Kullanımı Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli İle ”ir Model 5nerisi ve Sekreterler Üzerinde “mpirik ”ir Değerlendirme" adlı makalelerinde özellikle insan g(c(n(n geliştirilmesinde teknoloji gelişimine paralel olarak eğitim verilmesi, eğitim alanı nda teknolojik yatırımların artırılması gerekliliğini ortaya koymuştur.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks