Ξέστερνου Μ. & Ιλιοπούλου Μ. (2009) Αξιοποίηση της ελληνικής μουσικής για τη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού στο διαπολιτισμ

Description
Ξέστερνου Μ. & Ιλιοπούλου Μ. (2009) Αξιοποίηση της ελληνικής μουσικής για τη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού στο διαπολιτισμικό σχολείο. Διεθνές συνέδριο. Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi, Αθήνα, 22-26 Ιουνίου 2009.

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 26 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
   ΕΙΣΗΓΗΣΗ  «Αξιοποίηση της ελληνικής μουσικής για τη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού στο διαπολιτισμικό σχολείο». Όνομα:    M. Ξέστερνου Τίτλος συγγραφέα:   δ.φ. , Λέκτορας (Π.Δ.407/1980) στο Τμήμα Φιλολο!ας το" Πα#. Π$λο%ο##ήσο", $κ%αιδ$"τικ&ς 'κ%. $!το#α.  Ε-mai: mxe! " #!e$e! .%& Όνομα:    !. Ηλ"ο#ο$λου Τίτλος συγγραφέα:    .*., "%.δρ. +οι##ιολο!ας Πα#τ$!ο" Πα#$%ιστ-μ!ο", $κ%αιδ$"τικ&ς 'κ%. $!το#α  Ε-mai: m '('#)#*(#* " +#!m,'( .-#m /012343 Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επαφής με αντιπροσωπευτικά δείγματα ελληνικής μουσικής που απηχούν κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες του νεότερου ελληνικού κράτους: ! δημοτικό τραγούδι "#ενιτιά! $!  ρεμπέτικο τραγούδι "προσφυγιά! %!   νεότερου κύματος "αγ&νες για πολιτική ελευθερία!' (ίνεται η δυνατότητα σε μαθητές με διαφορετικές εκπαιδευτικές) κοινωνικές) πολιτικές ή μορφωτικές ανάγκες να προσεγγίσουν στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού μέσω μιας κοινής γλ&σσας) της μουσικής που δε στιγματί*ει την πολιτισμική διαφορετικότητα' +τόχος της διδακτικής προσέγγισης είναι η εκμάθηση της γλ&σσας μέσω εναλλακτικ&ν τρόπων' (ιασφαλί*εται έτσι) η αρμονική έντα#η των μεταναστ&ν με πολιτικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στην ελληνική πραγματικότητα' ,πιπρόσθετα) στην εισήγηση αναλύονται οι παιδαγωγικές αρχές της συγκεκριμένης πολυτροπικής προσέγγισης της σύγχρονης γλωσσικής επικοινωνίας "κείμενο) εικόνα) ήχος!' ο πρόγραμμα εφαρμό*εται στο .νοικτό (ιαπολιτισμικό +χολείο) .γορά' 25ξεις κλειδι67  ,λληνική μουσική) /λ&σσα) 0ετανάστες) (ιαπολιτισμική ,κπαίδευση'
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks