Δεύτερο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού πρΟΤΑση

Description
Ηλεκτρονικό περιοδικό πρΟΤΑση για την ελληνική δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση

Please download to get full document.

View again

of 54
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Research

Publish on:

Views: 28 | Pages: 54

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Το   1 Τεχο   1   Ιουάιο    Φεουάιο   2016 ΟΟΟΑ ΑΦΩΑ ΟΑΗ ΟΩ Α ΗΟΑ ΑΦΑ  1214/   2000  ΑΠΠΧ 73/   2010   ο 94/   2013  ΑΠΠΧ 90/   2009  ισΑΠ 6/   2006   Κ 13/   2016   ΟΗ ΟΗ   Η όσβαση σα έαφα [ ηική οσέιση ,  ό ο ίσα ω ωοοήσω ο  ]   ιόαος Θ .  αίας ΑΟΑΦΑ   Η όσβαση σα ηόσια έαφα  –  ία ισοική ισκόηση Κίω ιηόοος ΟΗΑ ΑΑ Καήσις έ  .  . Π .  .  ά η ισχύ ο  .   4354/201   Οηός οθής ιοιηιής σιφοάς   Πώηση σοής   ωά ηοιό ιοιό ο :   www.diaplous ‐ autodioikisi.gr   ISSN:   2459–   4172     ιηιαία ιθώηση ια η οική Αοιοίκηση Τόος 1  Τεύχος 2  Μάτιος ‐ Αίιος 2016   Κιιή Αθοαφία αι οοοία THE   INTERNATIONAL   ENVIRONMENT       ΟΑ ση  ΑΟ‐ ΑΠΟ 2016   i   ιηιαία ιθώηση ια η οική Αοιοίκηση ιική Αθοαφία και οοοία ΠΟΚΟ ΠΘΟ ΠΘΟ  ΟΑΟ  .  ΑΑ  Αιόος ο οιού βοίο ο Κάος ,   .  .   ΑΗ ΑΟ  Ποιιός ισήω ,  ιοώω οιής Αοιοίησης Ω ΗΟΟΟ άηος ο οίο σωιώ &   . Α .  Α DTP  ΧΑ ΟΟΠΟ ΩΟ ΑΗ Ποϊσάος ήαος χιώ ησιώ ,  άηος ο οίο σωιώ &   . Α .   ΩΑ ΑΑΗ  άηος ο οίο σωιώ &   . Α .   ΟΑ ΑΑΟ  άηος ο οίο σωιώ &   . Α .   ΟΑ ΑΑΑ άηος ο οίο σωιώ &   . Α .   ΩΑ ΑΟΑΗ Η ΑΟΟΟ ΚΟ Ω ΗΟΟΟ ΚΟΚ  /  www.diaplous ‐ autodioikisi.gr     ΟΠΟ ΚΟ ΑΗΑ ΠΚΟΑ info@diaplous ‐ autodioikisi.gr   ISSN   2459 ‐ 4172       ΟΑ ση  ΑΟ‐ ΑΠΟ 2016   ii   ΗΟ Ο ΑΘ ,   ΚΑ ΚΑΚ ΑΠΟΑ ...........................................   v  ΑΑΚΟ .............................................................................................................................   v  ΟΚ Ο  όσβαση σα έαφα [ ηιή οσέιση ,  ό ο ίσα ω ωοοήσω ο  .  . Κ .]   ............................................................................................................................   27  ΑΘΟΑΑ  Πόσβαση σα ηόσια έαφα‐ ία ισοιή ισόηση .......................................   39  ΟΟΟΑ ............................................................................................................................   42  ΑΑ :  ΠΟΑ ΠΟ Α ΟΑ ΑΑ ...............................................   42   1214/   2000   .................................................................................................................   42   Ο 94/2013   ................................................................................................................   43  ισΑΠ 6/2006   ..............................................................................................................   50  ΑΧ ΠΟΑΑ Ο ΠΟΠΚΟ ΧΑΑΚΑ Α Π Ο  Α   Α .   73   /   2010   .........................................................................................   57  Α Π Ο  Α   Α .   90/   2009   ..........................................................................................   61   Κ 13/   2016   ...............................................................................................................   63  ΟΚΚΑ ΘΑΑ ...............................................................................................................   69   THE   INTERNATIONAL   ENVIRONMENT   .....................................................................................   72       ΟΑ ση  ΑΟ‐ ΑΠΟ 2016   iii      ‐  2016   Αφιέωα :  όσβαση οιώ σα η‐όσια έαφα ,  ΑΠΠΧ 73/   2010,  σ .   5   Αφιέωα :  όσβαση οιώ σα η‐όσια έαφα ,  ΑΠΠΧ 90/   2009,  σ .   62   Αφιέωα :  όσβαση οιώ σα η‐όσια έαφα ,   Κ 13/   2016,  σ .   70   Αφιέωα :  όσβαση οιώ σα η‐όσια έαφα ,  ισαιή ααία ια χοήηση ηοσίω άφω αι οχέωση σόφωσης ης ιοίησης ,  ισΑΠ 6/2006 ,  σ .   51   Αφιέωα :  όσβαση οιώ σα η‐όσια έαφα ,  ο ιαίωα ο οίη α αβάι ώση ω ιοιηιώ ‐άφω .  αι   οϋοίθαι η ύαη όο σφέοος ,  η ό‐ως ααιίαι ύοο ιαφέο ο οίη ,   1214/   2000,  σ .   42.   Αφιέωα :  όσβαση οιώ σα η‐όσια έαφα ,  ΟΑ αι ιθαχιά α‐αώαα ω αιώ οάω .  Αα‐αέως οσβάαι η αόφαση ο ιού ααέα ( ώη αιής )  Π‐ιφέιας ,  αφού σωαώθη ση αόφαση ί ης ιοφαούς οσφ‐ής .  Οι ΟΑ οφίο α αέχο σος ιαφόος όσβαση σ σοιχία σχιά  ις αηούσις ,  οι‐έο α ααθού σάσις ο α‐φοού ις οές .  έος ηοιού σβοίο ή οήφιος ήαχος ή ηοιός σύβοος ίαι « ιαφό‐ος »  ια η όσβαση σα αωέω έαφα .  Οι σχιές αιήσις ω ια‐φοέω  ααιίο α ααφέο α οόαα ω ηοώ ο ίχα ‐αηούσι ααόως αι α σχιά σοιχία ,   Ο 94/   2013,  σ .   44   ιοικηικά θέαα ,  αάς αιού‐ω ός ι ός ιάιας ,  σ .   23   ιοικηικά θέαα ,  Καήσις έ  .  . Π .  .  ά η ισχύ ο  .   4354/201,  σ .   70   ιοικηικά θέαα ,  Κοή έω σ οιόχησος χώος ης όης ή οιι‐σού ,  σ .   23   ιοικηικά θέαα ,   Οηός οθής ιοι‐ηιής σιφοάς ,  σ .   71   ιοικηικά θέαα ,  Πώηση σοής ,  σ .   71   ιοικηικά θέαα ,  αωή ή η σ ΠΑ ης αοχής ησιώ  σύβα‐ση ίσθωσης έο ,  σ .   23   κσόηα οϋοοισού ήω ,   ώη η οοία ίι ο Πααηηή‐ιο Οιοοιής Αοέιας ΟΑ ,  ο‐ιύοας α οσά ο η Οιοοιή ιοή ο ήο θα έι α ‐άι σ ιέος ωιούς ή οάς ωιώ αιθώ ο σχίο ο οϋ‐οοισού ώσ αός α αασί α‐ισιός αι ισοσισέος ,   θίι η ιοιηιή αι οιοοιή αοέια ω ΟΑ ,  η οοία όι ης η αοχύωσης σο ύαα ης οσίας ω ΟΑ α θσίο αοώς αός ιαίο ,  οίαι όο σο αίσιο ω αόω ο θσίι ο οιός ή αοισιός ο‐οθέης .  η ήηση ω αόω α‐ώ ,  σος οοίος ιαβάαι αι η αχή ης ιιίιας αι αίβιας ο οϋοοισού ιασφαίι η άσηση αιής οίας σος ΟΑ σύφωα  ο ύαα .   ( ιο .).   1717/   2014   [ αα .  Κίω ιηόοος ],  σ .   18   Η ηόσια ιοίκηση‐ ία οσιασική οσκόηση ,  Αθοαφία ,   Κίω Σι‐δηόουος ,  σ .   5   Η όσβαση σα έαφα [ ηική οσέιση ,  ό ο ίσα ω ωο‐     ΟΑ ση  ΑΟ‐ ΑΠΟ 2016   iv   οήσω ο  ,   ο .  βοή ,   ιό‐ αος Θ .  αυίας ,  σ .   27   Η όσβαση σα ηόσια έαφα‐ ία ισοική ισκόηση ,   Αθοαφία ,   Κί‐ ω Σιδηόουος ,  σ .   39   Η οιόηα ω ηοσίω αή‐ω ,  ο .  βοή ,   ιόαος Θ .  αυί‐ας ,  σ .   1   ιθαχικά αιώ ,  Ο ώ χέη ‐ιού ααέα ης Αοωέης ιοίησης οί  άη ο ,  σο αίσιο ο έχο οιόηας ω « άω »  ω ΟΑ ,  ααήως ης η ύαης ιού σαίο ,  α ισηάι ηώς ιθαχιές θύς αιώ ο‐άω .   βάση ο ιαιό ιχό‐ό ης σισά σή ιοιηιή άη ,  η οοία ηιοί οχέωση σόφωσης ,  σύφωα  ο άθο 154  ΚΚ .   1384/   2014   [ αα .  Κίω ιηόοος ],  σ .   8   αηική αία ,   ίαι αή η ααοιή φαοή ω αισοίχω σιώ ης αίας ως ος ο ύος ω αοοχώ ,  ηαή η ααβοή έ‐ος ω αοοχώ σο άηο ,  ο ί σ αθσώς αασοής άσησης αθηόω ,  ο οβέαι αό ις αβαιές ιαάις ης α .   8  ο ά‐θο 3  ο  .   4325/   2015,  αι ια ο όο αό έι α ααβάαι σ αό ο σύοο ω αοοχώ ο ,   Κ 244/   2015,  σ .   22   The   International   Environment ,   Anti ‐ privatisation   groups   demand   greater   transparency,  σ .   76   The   International   Environment ,   Bourne ‐ mouth   reveals   plan   to   bring   outsourced   services   back   in   house,  σ .   25   The   International   Environment ,   Budget   2016:   Local   government   left   ‘deeply   anx ‐ ious’,  σ .   74   The   International   Environment ,   Council   to   reform   the   way   it   manages   elections,  σ .   24   The   International   Environment ,   Historic   settlement   promises   £300m   of    transition ‐ al   funding   for   councils,  σ .   75   The   International   Environment ,   Planning   system   pushed   'to   the   brink'   warns   sur ‐ vey,  σ .   24   The   International   Environment ,   Rother ‐ ham   gains   back   control   of    some   functions,  σ .   25   The   International   Environment ,   Tories   call   for   referendums   to   decide   council   mergers,  σ .   24   The   International   Environment ,   Victorian ‐ era   electoral   laws   should   be   made   ‘fit   for   the   21st   century’,   urge   law   commissions,  σ .   75   The   International   Environment ,   White ‐ hall’s   ‘unwritten   rules’   could   see   counties   lose   out   in   devolution,  σ .   26  
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks