Att föda kön och klass / Giving birth to gender and class

Description
The purpose of this text is to show how the mother motif is portrayed in four selected novels by Alfred Kämpe, but the thesis also serves the purpose of emphasizing the fact that the mother motif can be seen interacting with the class motif. This

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 2 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Att föda kön och klass En studie av modersmotivet i Alfred Kämpes  Trälar  Anna Karlsson Giving Birth to Gender and Class  Study of the Mother Motif in Alfred   Kämpes Trälar  Kandidatuppsats Termin:  !" #$%&  Kurs:  '!%(%$) *ppsatskurs %+ hp  Nivå:  Kandidatniv,  Handledare:  Christer Ekholm  # A-stract Bachelor "hesis in Comparative 'iterature"itle. Giving Birth to Gender and Class: A Study of the Mother Motif in Alfred Käme!s Trälar  Author. Anna Karlsson) %//%$0($1#$#$Academic "erm and 2ear. Spring #$%&3epartment. 3epartment of 'iterature) 4istory of 5deas) and 6eligion) *niversity of Gothen-urgSupervisor. Christer EkholmE7aminor. 3ag 4edmanKey 8ords. Alfred Kämpe) Mothers in 'iterature) 9orking1Class 'iterature) S8edish 'iterature) Statare :Agricultural 9orkers; Summary:  "he purpose of this te7t is to sho8 ho8 the mother motif is portrayed in four selected novels -y Alfred Kämpe)  -ut the thesis also serves the purpose of emphasi<ing the fact that the mother motif can -e seen interacting 8ith the class motif="his te7t 8ill account for a ne8 insight into the motifs in Alfred Kämpes Trälar  = Kno8n as one of the first authors to 8rite in the genre of 8orking1class literature in S8eden Kämpes te7ts provide motifs common for this genre such as class) identity and solidarity= As this thesis sho8s there is yet another motif that should -e included among these typical S8edish 8orking class literature motifs. the mother motive= Based on >ina 'ykkes theory of intersectionality) this te7t 8ill sho8 ho8 the mother motif is portrayed in four of the short stories in Alfred Kämpes Trälar :%/$?;   :@!alle) Svinsukan) Mamsell ohansson) 4älpareflickorna; andfurther more sho8 ho8 the mother motif ) -y interacting 8ith the class motif ) contri-utes to the construction of gender and class in the short stories= "he short stories have -een chosen due to the simple fact that they are the novels in Trälar   that portray the mother motif in its clearest= "he analysis demonstrates that Alfred Kämpes Trälar sho8s a positive approach to the normali<ed conceptions a-out the mother  " "his positive approaching sho8s ho8 the mother motif helps constructing -oth gender and class in this iconic S8edish 8orking1class collection of short stories Durthermore the analysis also sho8s that it is in the conte7t of the class motif that the mother motif appears= 3ue to the fact that the mother motif can -e seen interacting 8ith this) for the genre) important motif 5 8ould argue that the mother motif is of the same importance 8hen 8e) as literature scholars) talk a-out Alfred Kämpes " rälar"  ( Innehåll A-stract=======================================================================================================================================#% 5nledning==================================================================================================================================&%=% Bakgrund===========================================================================================================================&%=# Syfte==================================================================================================================================+%=( Material och avgränsning==================================================================================================+%=& "idigare forskning=============================================================================================================+%=&=% "idigare forskning kring Alfred Kämpe=====================================================================+%=&=# "idigare forskning kring modersmotivet i litteraturen===============================================0%=+ "eoretiska utg,ngspunkter================================================================================================/%=+=% 5ntersektionalitet========================================================================================================/%=+=# Genus=======================================================================================================================%$%=+=( Klass=========================================================================================================================%%%=0 Metod=============================================================================================================================%##= Avhandling============================================================================================================================%(#=% Barn-ördan om modersmotivet i !alle=======================================================================%(#=# Fta -ör man) annars dör man om modersmotivet i Svinsukan=================================%0#=( 3et misslyckade moderskapet om modersmotivet i Mamsell ohansson==================%/#=& Med allas ögon p, sig om modersmotivet i 4älpareflickorna==================================#&(= Avslutande diskussion===========================================================================================================#&= 'itteraturförteckning=============================================================================================================($  & 1 Inledning %=% Bakgrund Efter att ha läst Alfred Kämpes kortprosasamling Trälar   :%/$?; slog det mig hur det) vid sidanav klassiska ar-etarlitterära motiv som klass) identitet och solidaritet ,terkom ännu ett motiv. modern=   3etta motivs roll i den ar-etarlitterära strömningen är föga utforskat) vilket förefaller en smula märkligt med tanke p, att tiden för ar-etarlitteraturens framvä7t ocks, är en tid d, modern intar en central plats i den västerländska litteraturen i stort % = Kanske är detta motiv av större vikt än vad som idag har uppmärksammats inom ar-etarlitteraturforskningenH Ich om s, är fallet hur är modersmotivet relaterat till den av samma forskning uppmärksammade) klassiska ar-etarlitterära motivsfärenHMot -akgrund av ovanst,ende fr,gor kommer ag i denna uppsats undersöka hur modersmotivet -ehandlas i fyra noveller i Alfred Kämpes kortprosasamling  Trälar samt undersöka motivets relation till det) för den svenska ar-etarlitteraturen) centrala motivet klass i ett intersektionellt perspektiv= # 3et har av 'ars Duruland poängterats att Kämpes författarskap har varit för-isett inom denlitteraturvetenskapliga forskningen) detta trots att Kämpe p, prosans omr,de m,ste -etecknassom en pionär för svensk ar-etardikt= (  Duruland p,pekar att Kämpes te7ter var den förstaskönlitteratur) som vann större spridning -land lantar-etarna och säger om Trälar att hananser kortprosasamlingen vara den fullständigaste skildringen i svensk skönlitteratur förestatarskolan av hela tänarhierarkien p, en stor herrg,rd= &  Att Kämpe kan ses som pionär inom den svenska ar-etarlitteraturen lyfts även fram av Magnus >ilsson) som till och med)efter Duruland) kallar Kämpe en typisk ar-etarförfattare= +  >ilsson poängterar ocks, hur Kämpes te7ter fick stor spridning inom ar-etarklassen och p,pekar att Kämpe närmast komatt framst, som ett författarideal inom den ar-etarlitterära offentligheten under tidigt %/$$1tal= 0 Kämpe framträder allts, som en viktig) om än tämligen o-eforskad) figur i denar-etarlitterära strömningen) och därmed som väl värd ytterligare studier= Att modersmotivetär i princip o-ehandlat inom den ar-etarlitterära forskningen) men ett ,terkommande element i %  Se -land annat Marianne 4irsch)  The Mother#$aughter %lot  =  Narrative& %sy'hoanalysis& (eminism ) Bloomington. 5ndiana *niversity Jress) %//) där 4irsch anmärker att det är vid tiden för modernismens inträde som modersmotivet f,r en central roll i litteraturen. interest in maternity) ho8ever limited) could emerge only ata time in history 8hen motherhoods had -ecome less life1threatening and more of a choice of 8omen= :s= /?; #  Se avsnitt %=+=( nedan för utförligare motivering kring vikten av klassmotivet i den svenska ar-etarlitteraturen= (  'ars Duruland) Statarna i litteraturen: en studie i svens) di)t o'h samhällsde*att   :Stockholm. "iden) %/0#; s= ($&= &  5-= s= (#$= +  Magnus >ilsson)  Ar*etarlitteratur   :'und. Studentlitteratur) #$$0; s= %%= 0  5-= s= +0=  +Kämpes stil-ildande Trälar  ) ser ag som ännu en motivering till att undersöka modersmotivethos Kämpe= Dör vad inne-är det) för Kämpes karaktärer) att vara s,väl fattig statare sommoderH 1.2 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka hur modersmotivet framträder i Alfred Kämpeskortprosasamling Trälar" ag vill ocks, undersöka modersmotivets förh,llande till klass ochgenus i ett intersektionellt perspektiv= 1.3 Material och avgränsning 3et primärmaterial som ag har undersökt i denna uppsats är Alfred Kämpes kortprosasamling Trälar +  %/$?;= *ppsatsen fokuserar fyra av de nio novellerna i denna kortprosasamling)nämligen !alle) Svinsukan) Mamsell ohanson samt 4älpareflickorna=   3etta urvalär gort p, -asis av den enkla iakttagelsen att det är i ust dessa fyra noveller sommodersmotivet spelar störst roll= 1.4 Tidigare forskning 1.4.1 Tidigare forskning kring Alfred Kä!e !eterligen finns vid tiden för denna uppsats ingen tidigare forskning som -erör modersmotivet i Alfred Kämpes verk) i sälva verket är den tidigare forskningen om AlfredKämpe över huvud taget mycket -egränsad='ars Durulands doktorsavhandling fr,n %/0#) Statarna i litteraturen   vars andra halva -ehandlar Kämpe  är undantaget som -ekräftar regeln= Duruland inleder avsnittet om Kämpemed att konstatera att dennes författarskap länge vart för-isett= ?  Duruland kallar Alfred Kämpeen pionär för svensk ar-etardikt samt en typisk proletärdiktare och redogör sedanutförligt för s,väl Kämpes liv som författarskap=    Trälar är för Duruland Kämpes avgortintressantaste verk= /  Fven om grundmotivet i samlingen kan -eskrivas vara det för tiden ochströmningen sedvanliga klasshatet) s, sticker Kämpes noveller ut) menar Duruland) genom sinsärskilda form av verklighets-eskrivning. 5 högre grad än i n,gon annan ordproletärskildring före statarskolan är det dock ar-etets vardag som tecknas  inte streker)vräkningar och demonstrationer) dramatiska motiv som ofta övervägde i den tidiga ?   Duruland :%/0#; s=($&=   5-= s= ($& ff= /  5-= s= (#$=
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks