An International Symposium Aliağa and Its Territory – Aiolis Region - Archaeology and Interdisciplinary Research/Uluslararası Aliağa ve Çevresi - Aiolis Bölgesi - Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu..

Description
Presidency of the Myrina and Gryneion Archaeological Survey (Adnan Menderes University) and the Municipality of Aliağa would like to invite you to the International Semposium with the theme: “Aliağa and Its Territory – Aiolis Region - Archaeology and

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Comics

Publish on:

Views: 92 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
       Uluslararası Aliağa ve Çevresi - Aiolis Bölgesi - Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu 27-28 Eylül , 2018 Hampton by Hilton/Aliağa –    İZMİR/TURKEY   Web Adresi: http://site.adu.edu.tr/myrina-gryneion/default.asp     An International Symposium Aliağa and Its Territory –   Aiolis Region - Archaeology and Interdisciplinary Research September, 27-28, 2018 Venue Hilton  by Hampton Hotel, Aliağa - İZMİR    Yali Mah. 130 Sok. No:11 Aliağa, Izmir, 35800, TURKEY TEL: +90-232-6100000 FAX: +90-232-6100011 Web: http://site.adu.edu.tr/myrina-gryneion/default.asp    Sempozyum Çağrısı   Değerli Bilim İnsanları,  Sizleri Aliağa Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi  ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle yürütülen Myrina ve Gryneion Antik Kentleri Arkeolojik Yüzey Araştırması (MYGAR) Başkanlığı'nın işbirliğinde 27 -2 8 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Aliağa ve Çevresi  –    Aiolis Bölgesi - Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu ’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.   Amaç ve Hedefler: Aliağa   ve çevresi ile birlikte Aiolis   Bölgesi kentlerinde yapılan arkeolojik ve disiplinler arası çalışmaların sunulması, ortak bir çalışma birliği oluşturulması ve bilgi paylaşımı yapılması amaçlanmaktadır. Sempozyum Konu Başlıkları   1. Kyme, Myrina, Larisa, Neonteikhos, Temnos, Killa, Notion, Aigiroessa, Pitane, Aigai, Smyrna ve Gryneion ’da yapılan arkeolojik araştırmalar. 2. Arkeolojik kazı çalışmaları,   3. Arkeolojik yüzey araştırmaları,   4. Müzelerde yapılan buluntularla ilgili araştırmalar, 5. Müze kurtarma kazıları,  6. Disiplinler aras ı araştırmalar  ; arkeojeofizik, paleocoğrafya, jeoloji, biyoloji, zooloji vb.   7. Epigrafik ve nümizmatik araştırmalar, 8. Su altı arkeolojisi araştırmaları. Sempozyum Tarihi: 27  –   28 Eylül 2018  Sempozyum Yeri: Hampton by Hilton/Aliağa –    İZMİR/TURKEY   Yali Mah. 130 Sok. No:11 Aliağa, Izmir, 35800, TURKEY TEL: +90-232-6100000 FAX: +90-232-6100011 Özet Başvuru Tarihleri: 31 Temmuz 2018 tarihine kadar. Bildiri Özeti Gönderme : 250 kelimelik Türkçe veya İngilizce bildiri özeti, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar arkeolojisempozyumu2018@gmail.com   adresine gönderilmeli dir. Sempozyum ile ilgili ilk olarak sempozyum özet kitapçığı çıkarılacağından bildiri özetlerinin ekteki formata göre gönderilmesi gerekmektedir.    Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması:  Kabul edilen  bildiriler 15 Ağustos 2018 tarihinde ilan edilecektir. Sempozyumda katılımcılardan katılım ücret i talep edilmemektedir. Sempozyum özet kitapçığı ve bildiri metinleri kitabı basıldıktan sonra katılımcılara 1 adet ücretsiz dağıtılacaktır. Konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlar katılımcıların kendisi tarafından karşılanacaktır.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks