Οικονομίδης, Β. & Ζαράνης, Ν. (2010). Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς. Στο

Description
Οικονομίδης, Β. & Ζαράνης, Ν. (2010). Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς. Στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή , τόμος ΙΙ, 545-552.

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 43 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Α . Τζιμογιάννης  ( επιμ .), Πρακτικά   Εργασιών  7 ου   Πανελλήνιου   Συνεδρίου   με   Διεθνή   Συμμετοχή  « Οι   ΤΠΕ   στην   Εκπαίδευση », τόμος   ΙΙ , σ . 545-552 Πανεπιστήμιο   Πελοποννήσου , Κόρινθος , 23-26 Σεπτεμβρίου  2010 Η   χρήση   του   ηλεκτρονικού   υπολογιστή   στην   προσχολική   εκπαίδευση : συνεντεύξεις   με   νηπιαγωγούς   Βασίλειος   Οικονομίδης , Νικόλαος   Ζαράνης   vasoikon@yahoo.com, nzaranis@edc.uoc.gr    ΠΤΠΕ , Πανεπιστήμιο   Κρήτης   Περίληψη   Η   παρούσα   έρευνα   επικεντρώθηκε   στη   διερεύνηση   των    χρήσεων   των   υπολογιστών   από   τις   νηπιαγωγούς   στην   Προσχολική   Εκπαίδευση . Αρχικά , παρουσιάζονται   η   γενική   προβληματική , που   αφορά   την   εισαγωγή   των   υπολογιστών   στην   Προσχολική   Εκπαίδευση , καθώς   και   τον   σημαντικό   ρόλο   που   διαδραματίζει   ο   νηπιαγωγός   και   η   στάση   του   απέναντι   στη    χρήση   των   υπολογιστών   στην   εκπαιδευτική   διαδικασία . Μέσω   ημιδομημένων   συνεντεύξεων   νηπιαγωγών   διαπιστώσαμε   ότι   αντιμετωπίζουν   τον   υπολογιστή   περισσότερο   ως   μέσο   για   την   εκτέλεση   γραφειοκρατικών   εργασιών   και   την   προετοιμασία   της   διδασκαλίας   και    λιγότερο   ως   ένα   εκπαιδευτικό   εργαλείο   που    χρησιμοποιείται   κατά   τη   διεξαγωγή   της . Ουσιαστικά , αντιλαμβάνονται   τον   Η . Υ . ως   αυτόνομη   συσκευή    χωρίς   να   γνωρίζουν   τις   ευρύτερες   δυνατότητές   του   ως   μέρος   των   ΤΠΕ   Το   αποτέλεσμα   αυτό   ερμηνεύεται   κυρίως   από   τις   περιορισμένες   γνώσεις   των   νηπιαγωγών   για   τις   ΤΠΕ   και   τη    χρήση   τους   στο   σχολείο   και   αποτελεί   έναυσμα   για   περαιτέρω   διερεύνηση   της   αξιοποίησης   των   ΤΠΕ   στο   ελληνικό   νηπιαγωγείο . Λέξεις   κλειδιά : νηπιαγωγείο   και   ΤΠΕ , ΤΠΕ   και   επαγγελματική   ανάπτυξη   εκπαιδευτικών   Εισαγωγή   Ο   ηλεκτρονικός   υπολογιστής  ( Η . Υ .) στο   πλαίσιο   της   Προσχολικής   Εκπαίδευσης   μπορεί   να   αξιοποιείται   σε   ποικίλες   ενέργειες , διαδικασίες   και   εργασίες , όπως : α ) Η   υποστήριξη   της   διοικητικής    λειτουργίας   του   σχολείου   απλοποιώντας   γραφειοκρατικές   εργασίες   όπως   οργάνωση   της   βιβλιοθήκης , οικονομικής   διαχείρισης , σύνταξη   εγγράφων  ( Παπαδάκης  & Χατζηπέρης , 2005; Παπαβασιλείου  & Τσιατσιάνας , 2001; Καστής , 2001). β ) Η   υποστήριξη   του   σχεδιασμού   και   της   προετοιμασίας   της   διδασκαλίας   μέσω   της   εύρεσης   πληροφοριών   και   της   δημιουργίας   εκπαιδευτικού   υλικού  ( Παπαδάκης  & Χατζηπέρης , 2005; Παγγέ , 2002). Η    χρήση   του   ως   εποπτικού   μέσου   που   αποτελεί . δ ) Η    χρήση   του   για   την   επικοινωνία   του   νηπιαγωγείου   με   την   κοινότητα  ( διοίκηση , φορείς , γονείς , δημιουργία   ιστοσελίδας   του   νηπιαγωγείου , προσωπική   ενημέρωση   των   νηπιαγωγών   για   εκπαιδευτικά   και   άλλα   θέματα  (Passey, 2001; Καστής , 2001; Ράπτης  & Ράπτη , 2004). ε ) Η    χρήση   κατά   τη   διδασκαλία   που   αποτελεί   την   κορυφαία   πτυχή   τη   αξιοποίησής   του   στο   σχολικό   σύστημα   ιδιαίτερα   όταν   εξασφαλίζεται   η   αλληλεπίδραση   του   παιδιού   με   τον   Η . Υ . Ο   Η . Υ . στην   περίπτωση   αυτή   ενσωματώνεται   στη   διαδικασία   της   αγωγής   και   μάθησης   όχι   απλά   ως   ένα   μέσο   που    χειρίζεται   ο   εκπαιδευτικός , αλλά   ως   παιδαγωγικό   υλικό   με   το   οποίο   αλληλεπιδρά   δημιουργικά   ο   μαθητής   κι   συμβάλλει   στη   μαθησιακή   προσπάθεια   του   παιδιού   και   την   επαφή   του   με   τον   κόσμο   των   νέων   τεχνολογιών  (Fletcher-Flinn & Gravatt, 1995; Mikropoulos, et al., 1994). Είναι   προφανές   ότι   η   εισαγωγή   του   Η . Υ . στο   νηπιαγωγείο   αφορά   κυρίως   την   τελευταία    χρήση   του , καθώς   έχει   σημειωθεί   ότι   προσφέρει   δυνατότητες   για   πειραματισμό , διερεύνηση , παιγνιώδη   και   ενεργό   εκμάθηση , ποικίλους   αισθητήριους   και   εννοιολογικούς   τρόπους , 21  546 7 ο   Πανελλήνιο   Συνέδριο   με   Διεθνή   Συμμετοχή    λιγότερο   διανοητικό   μόχθο , αύξηση   της   ταχύτητας   συλλογισμών , μάθηση   που   σέβεται   και   προσαρμόζεται   καλύτερα   σε   ατομικούς   ρυθμούς   και    χαρακτηριστικά , περισσότερο   ανεξάρτητη   μάθηση , ενίσχυση   της   αφαιρετικής    λειτουργίας   και   αποτελεί   σύγχρονο   εναλλακτικό   τρόπο   εργασίας   και   επιτυχούς   μάθησης , ( Βοσνιάδου , 2006; Δαγδιλέλης  & Κασκάλης , 2001; Ράπτης  & Ράπτη , 2004; Διαμαντάκη   κ . α ., 2001). Ο   Η . Υ . δεν   μπορεί   να   αντικαταστήσει   τους   εκπαιδευτικούς , αλλά   βοηθάει   τα   παιδιά   να   αυξάνουν   την   υπευθυνότητά   τους   και   να   παίρνουν   αποφάσεις  (Bredekamp & Rosegrant, 1994). Αν   και   οι   υπολογιστές   φέρνουν   συχνά   νέες   δυνατότητες   διδασκαλίας   και   καινοτόμες   δραστηριότητες , που   μπορούν   να   καταστήσουν   τη   μάθηση   ευκολότερη   και   διασκεδαστική , εντούτοις , είναι   τελικά   οι   νηπιαγωγοί   που   κάνουν   τη   διαφορά   στη   διεξαγωγή   της   διδασκαλίας   καθώς   καθοδηγούν   τους   μαθητές   προς   τη   γνώση , τους   ενισχύουν   στην   αντιμετώπιση   δυσκολιών   και   τους   υποστηρίζουν   στην   επεξεργασία   καταστάσεων   προβληματισμού  (Liang & Johnson, 1999).   Ο   Η . Υ . έχει   θέση   στο   νηπιαγωγείο , εάν   γίνει   μια   από   τις   περιοχές   ενδιαφέροντος   του   παιδιού   στο   περιβάλλον   της   τάξης   και   η   νηπιαγωγός   μπορέσει   να   υποβοηθήσει   την   ενασχόληση   του   παιδιού   με   τον   Η . Υ . με   αναπτυξιακά   κατάλληλους   τρόπους  (Killian et al., 1986; Shipley, 1990). Η   ενσωμάτωση   του   Η . Υ . στις   θεματικές   ενότητες   της   διδασκαλίας   αποτελεί   την   καλύτερη   αφετηρία , ώστε   η    χρήση   του   να   ωφελήσει   τα   μικρά   παιδιά  (Haugen, 1998). Απαραίτητος   είναι   ο   εξοπλισμός   του   νηπιαγωγείου   με   ικανό   αριθμό   υπολογιστών   κατάλληλα    χωροθετημένων   στην   αίθουσα   διδασκαλίας   και   όχι   στο   γραφείο   της   νηπιαγωγού   ώστε   να   ασκείται   σημαντική   επίδραση   στις   εκπαιδευτική   πράξη   και   τα   παιδιά   να   αποκτούν   κατάλληλες   μαθησιακές   εμπειρίες  ( Ζαράνης  & Οικονομίδης , 2008; Ντολιοπούλου , 2002). Η   εισαγωγή   του   Η . Υ . και   ευρύτερα   της   Πληροφορικής   στο   ελληνικό   νηπιαγωγείο   γίνεται   με   το    Διαθεματικό   Ενιαίο   Πλαίσιο   Προγραμμάτων    Σπουδών   ( ΔΕΠΠΣ ) ( ΥΠΕΠΘ  - ΠΙ , 2002) στο   οποίο   δίδεται   έμφαση   στην   εξοικείωση   του   μαθητή   με   τις   βασικές    λειτουργίες   του   Η . Υ . και   με   τη    χρήση   του   ως   εργαλείου   επικοινωνίας   και   μάθησης , δηλαδή   στον  «  πληροφορικό   αλφαβητισμό » και   όχι   τόσο   στην   παιδαγωγική   αξιοποίηση   των   ΤΠΕ   στη   διδασκαλία  ( Μικρόπουλος , 2006; Κόμης  & Παπανδρέου , 2005). Επίσης , στον   Οδηγό   νηπιαγωγού  ( Δαφέρμου   κ . α ., 2006) το   κεφάλαιο   για   τον   ηλεκτρονικό   υπολογιστή   είναι   το    λιγότερο   ανεπτυγμένο ,  χωρίς   προτεινόμενες   δραστηριότητες   που   θα   μπορούσαν   να   υποστηρίξουν   θεματικές   προσεγγίσεις   και   σχέδια   εργασίας . Η   εισαγωγή   της   Πληροφορικής   μέσω   του   ΔΕΠΠΣ   και   ο   αυξανόμενος   εξοπλισμός   των   νηπιαγωγείων   με   Η . Υ . οδηγεί   στο   ερώτημα   της   αξιοποίησής   τους   από   νηπιαγωγούς   και   παιδιά . Προσπαθώντας   να   συμβάλουμε   στην   απάντηση   του   ερωτήματος   αυτού   διεξαγάγαμε   την   παρούσα   έρευνα   με   σκοπό   να   ανιχνεύσουμε   τους   τρόπους   με   τους   οποίους    χρησιμοποιούν   οι   νηπιαγωγοί   τον   Η . Υ . στην   τάξη   τους .  Δείγμα   και   μεθοδολογία   της   έρευνας   Δείγμα   της   έρευνας   αποτέλεσαν  20 νηπιαγωγοί   που   υπηρετούσαν   σε   δημόσια   νηπιαγωγεία   του   Ρεθύμνου , εξοπλισμένα   με   Η . Υ . το   Φεβρουάριο   του  2007. Πέντε   νηπιαγωγοί   είναι   απόφοιτες   Σχολών   Νηπιαγωγών   και   οι   υπόλοιπες   είναι   απόφοιτες   Παιδαγωγικών   Τμημάτων   Προσχολικής   Εκπαίδευσης . Βρίσκονται   στην   ηλικία   των  26-53 ετών   με   μέσο   όρο   τα  37 έτη   και   έχουν  2-30 έτη   υπηρεσίας   με   μέσο   όρο   τα  11,2 έτη . Γνώσεις    χειρισμού   Η . Υ . και   προγραμμάτων   διέθεταν   οι  12 από   αυτές . Ως   μέθοδο   έρευνας   ακολουθήσαμε   την   ημιδομημένη   συνέντευξη   των   συμμετεχουσσών   με   τον   ερευνητή , στο   γραφείο   του   τελευταίου . Οι   συνεντεύξεις   μαγνητοφωνούνταν   και   διαρκούσαν   από  18 ΄ .52 ΄΄   έως  32 ΄ .16 με   μέσο   όρο   τα  27 ΄ .10 ΄΄    λεπτά   της   ώρας . Οι   συνεντεύξεις   απομαγνητοφωνήθηκαν   και   η   επεξεργασία   τους   έγινε   με   τη   μέθοδο   της   μελέτης    Οι   ΤΠΕ   στην   Εκπαίδευση  547 περιεχομένου   στην   ποιοτική   της   μορφή . Η   κατηγοριοποίηση   των   κειμένων   έγινε   με   βάση   το   θέμα   που   έθιγαν . Αρχικά   κατηγοριοποιήθηκαν   οι  5 πρώτες   συνεντεύξεις , έτσι   ώστε   να   διαμορφωθούν   οι   βασικές   κατηγορίες   κατάταξης . Η   κατηγοριοποίηση   των   υπόλοιπων   συνεντεύξεων   έγινε   με   βάση   τις   κατηγορίες   αυτές , ενώ , στις   ελάχιστες   περιπτώσεις   που    χρειάστηκε , δημιουργήθηκαν   νέα   κατηγορίες . Στα   περισσότερα   θέματα   οι   απόψεις   των   υποκειμένων   δεν   διαφοροποιούνταν   έντονα   μεταξύ   τους   και   έτσι   δεν   υπήρξε   ανάγκη   πολύπλοκων   κατηγοριοποιήσεων  (Neuendorf, 2002). Οι   ερωτήσεις   που   αναλύονται   εδώ   αφορούν   τη    χρήση   του   Η . Υ . στο   νηπιαγωγείο   τους . Αποτελέσματα   της   έρευνας   Παρακάτω   παρουσιάζονται   τα   κυριότερα   αποτελέσματα   της   έρευνας   μέσα   από    χαρακτηριστικές   απαντήσεις   των   συμμετεχουσσών   και   θα   ακολουθήσει   η   συζήτησή   τους . Η   κυριότερη    χρήση   του   Η . Υ . στο   νηπιαγωγείο   ήταν   κατά   το   σχεδιασμό   και   την   προετοιμασία   της   διδασκαλίας , ιδιαίτερα   στη   δημιουργία   εποπτικού   υλικού   και   στην   εύρεση   σχετικών   με   το   θέμα   της   διδασκαλίας   πληροφοριών : « Τώρα   με   το   διαδίκτυο   μπορείς   να    βρεις    πολύ   καλά    πράγματα  (  εικόνες   και   άλλα  ) και   να   ετοιμάσεις   ωραίο   εποπτικό   υλικό » (  Υ  2).   « Όταν    δεν    ξέρω   κάτι   για   το   θέμα    που   έχουμε   μπαίνω   σε   μια   μηχανή   αναζήτησης   και    βρίσκω   σχεδόν     πάντα   αυτό    που   ψάχνω .» (  Υ  17). Δεν    λείπει   βέβαια   και   η   περίπτωση   κατά   την   οποία   μπορεί   να    χρησιμοποιηθεί   μία   διδασκαλία   που   υπάρχει   στο   διαδίκτυο , αν   και   δεν  « ομολογείται » εύκολα : « Έχω   κατεβάσει   ολόκληρες   έτοιμες   διδασκαλίες   από   εκπαιδευτικές   ιστοσελίδες . Παίρνεις   ιδέες .» (  Υ  14). Λιγότερο   συνηθισμένη   είναι   η   περίπτωση   της    χρήσης   του   Η . Υ . ως   εποπτικού   μέσου   κατά   τη   διδασκαλία : « Τ  o ν     χρησιμοποιώ   για   να   τους   δείχνω   μικρά    βιντεάκια   από  dvd ή   για   να   ακούσουμε   μουσική - τραγούδι   από  cd» (  Υ  3). «  Δεν    είναι   και   τόσο   εύκολο   να   τον     χρησιμοποιήσεις   ως   εποπτικό   μέσο : υπάρχει   ο   κίνδυνος   τα    παιδιά   να   τον     χτυπήσουν   (  ξέρεις    πως   κάνουν   ,  πως   ορμάνε   όταν    τους   αρέσεις   κάτι  ).» (  Υ  7). « Χωρίς    προβολέα   και    χώρο    προβολής  , εδώ   και   οι   τοίχοι   έχουν     ράφια   και   εργασίες    παιδιών     πώς   να   τον     χρησιμοποιήσω  ; Πώς   να   δουν    τα    παιδιά   σε   μια   τόσο   μικρή   επιφάνεια  ;» (  Υ  17). Η    χρήση   του   Η . Υ . για    λόγους   επικοινωνίας   κυρίως   των   ίδιων   των   νηπιαγωγών  ( προσωπική   επικοινωνία ) και   πολύ    λιγότερο   για   την   επικοινωνία   του   νηπιαγωγείου   με   φορείς  ( υπηρεσιακή   επικοινωνία ) είναι   η   επόμενη   κατηγορία   που   εντοπίσαμε : « Καμιά   φορά   θα   μπω   στο  mail μου   αν    έλθω    πολύ   νωρίς   το    πρωί   ή    πριν    φύγω  , ειδικά   τα   απογεύματα    που   είμαι   στο   Ολοήμερο .» (  Υ  6). « Η    αλληλογραφία   γίνεται   κυρίως   με   τον   …  παραδοσιακό   τρόπο .  Άλλωστε    λίγα   νηπιαγωγεία   ακόμα   έχουν   e-mail.» (  Υ  5). Η    χρήση   του   Η . Υ . από   α   παιδιά   κατά   τη   διδασκαλία   ή   κατά   τις   ελεύθερες   δραστηριότητες   είναι   ακόμα   σπανιότερη   και   αυτό   οφείλεται   κυρίως   στο   φόβο   των   νηπιαγωγών   για   την   ασφαλή    χρήση   του   Η . Υ . από   τα   παιδιά , αλλά   και   στην   περίπτωση   εστίασης   του   ενδιαφέροντος   των   παιδιών   στον   Η . Υ . και   όχι   στο   θέμα   της   διδασκαλίας  : « Το   αποφεύγω .  Αν    τον     ρίξουν   ;  Αν    τον     χαλάσουν   ; Ποιος   τον     πληρώνει  ; Πώς   διορθώνεται  ;». (  Υ  14). «  Δεν    ξέρω  , μάλλον    το   έχω   δει   με   φόβο  , με   επηρεάζει   και   η   συνάδελφος    που   δεν    ξέρει   καθόλου   και   φοβάται  , και   έτσι   δεν    αφήνω   να   τον     χρησιμοποιούν    τα    παιδιά   κατά   τη   διάρκεια   της   ημέρας .» (  Υ  8). «  Μία   φορά   τον     χρησιμοποίησαν    και   τους   άρεσε .  Αλλά    πρέπει   να    βάλεις   κανόνες  , να   ορίσεις   τη   σειρά    που   θα   έλθουν   , να   είσαι   συνέχεια   από    πάνω  , να    βλέπεις   και   όσους   δεν     παίζουν    εκείνη   τη   στιγμή .  Με   τόσα    παιδιά   δεν    ξέρω   αν    αξίζει   τόση   κούραση .» (  Υ  11).  548 7 ο   Πανελλήνιο   Συνέδριο   με   Διεθνή   Συμμετοχή   «  Άσε    που  , όταν    δουν    τον    Η  . Υ  ., ξεχνούν    οτιδήποτε   συζητάμε   και   επικεντρώνονται   σε   αυτόν    και   τι   άλλο   μπορεί   να   κάνει .» (  Υ  4). « Ξέχασαν    τι   συζητούσαμε   και   άρχισαν    να    λένε   για   τον    υπολογιστή   του   σπιτιού   τους  , του    πατέρα   τους   και   τέτοια .  Λέω   και   εγώ   από   μέσα   μου  ‘ Εγώ   τον    έφερα   για   να   με   διευκολύνει   στη   διδασκαλία  , όχι   για   να   μου   τη    χαλάσει ’ και   δεν    ξαναχρησιμοποίησα   στην    τάξη .» (  Υ  16). Σχεδόν   καθόλου   δεν    χρησιμοποιείται   από   τις   νηπιαγωγούς   του   δείγματός   μας   ο   Η . Υ . για   διοικητικούς   σκοπούς , αν   και   αναγνωρίζουν   ότι   κάτι   τέτοιο   θα   μείωνε   τη   γραφειοκρατία , αν   συνέτρεχαν   κάποιες   προϋποθέσεις : « Όλα   τα   γράφουμε   με   το    χέρι .  Αν    είχαμε   ένα    πρόγραμμα   με   ηλεκτρονικό    πρωτόκολλο  , μητρώο   μαθητών    κ . ά  , μάλλον    θα    βοηθούσε .» (  Υ  1). «  Μόνο   τις   αιτήσεις   για   άδεια   γράφουμε   στον    υπολογιστή  , για   να   είναι   ωραίες !!!  Αφού   για   τα    περισσότερα  (  στατιστικά  , αιτήσεις  ) υπάρχουν    έτοιμα   έντυπα    που   απλά   τα   συμπληρώνουμε .» (  Υ  19). Είναι    χαρακτηριστικό   ότι   οι   νηπιαγωγοί   που   εμφανίστηκαν   να    χρησιμοποιούν   έστω   και    λίγο   με   οποιοδήποτε   τρόπο   τον   Η . Υ . είναι   εκείνες   που   είχαν   γνώσεις    χρήσης   Η . Υ . Αντίθετα , εκείνες   που   δεν   διέθεταν   ανάλογες   γνώσεις   δεν    χρησιμοποιούσαν   σε   καμία   περίπτωση   το   Η . Υ . προβάλλοντας   ως   επιχείρημα   την   έλλειψη   αυτών   των   γνώσεων : « Εγώ   δεν    ξέρω   να   τον     χειρίζομαι  , γι΄   αυτό   και   δεν    τον     χρησιμοποιώ » (  Υ  20). Ερμηνεία  – Συζήτηση   των   αποτελεσμάτων   Τα   αποτελέσματα   της   έρευνας   έδειξαν   ότι   αν   και   οι   νηπιαγωγοί   αντιλαμβάνονται   τις   ποικίλες   δυνατότητες    χρήσης   του   Η . Υ . στο   νηπιαγωγείο , όπως   έχουν   δείξει   και   άλλες   έρευνες  ( Γκρίτση   κ . α ., 2000; Κυρίδης   κ . α ., 2003; Ellison, 1993; Landerholm, 1994; Specht et al., 1999). Ιδιαίτερα   η    χρήση   του   Η . Υ . στις   γραφειοκρατικές    λειτουργίες   του   σχολείου  ( σύνταξη   διοικητικών   εγγράφων   και   σχετική   αλληλογραφία ) σε   πολλές   έρευνες   συγκεντρώνει   τη   μεγάλη   αποδοχή   των   εκπαιδευτικών  ( Κολτσάκης , 2007; Βοσνιάδου , 2006), ενώ   για   τις   υπόλοιπες    χρήσης   του   Η . Υ . στο   σχολείο   η   αποδοχή   από   τους   εκπαιδευτικούς   μετριάζεται  ( Μαργετουσάκη , 2002). Αξίζει   να   σημειωθεί   ότι   σχετικές   έρευνες   σε   δασκάλους   έδειξαν   ότι   ένας   μικρός   αριθμός   αυτών    χρησιμοποιούσε   περιστασιακά   τον   Η . Υ . για   την   προετοιμασία   της   διδασκαλίας   τους  ( Κουστουράκης   κ . α ., 2000). Επίσης , η  Landerholm (1994), έδειξε   ότι   παρά   τη   θετική   στάση   των   νηπιαγωγών   για   τη    χρήση   του   Η . Υ   στο   νηπιαγωγείο ,  λίγες   από   αυτές   τον    χρησιμοποιούσαν   συχνά   κατά   την   εκπαιδευτική   διαδικασία . Το   αποτέλεσμα   αυτό   οφείλεται   προφανώς   στο   γεγονός   ότι   έχουν   πεισθεί   από   τη   δυνατότητα   αξιοποίησης   του   υπολογιστή   σε   γραφειοκρατικές   ανάγκες , όπως   συμβαίνει   σε   κάθε   υπηρεσία , έχουν   πεισθεί   για   τη   δυνατότητα   που   προσφέρει   στην   αναζήτηση   πληροφοριών , εικόνων , σχεδιαγραμμάτων   κ . ά ., αλλά   δεν   έχουν   πεισθεί   για   τη   συμβολή   του   στη   διαδικασία   της   διδασκαλίας   και   της   μάθησης . Η   επιφυλακτική   αυτή   θέση   για   την   συγκεκριμένη    χρήση   του   υπολογιστή   ενδέχεται   να   οφείλεται : α ) στην   αντίληψή   τους   για   τον   Η . Υ . ως   εποπτικό   και   όχι   ως   διδακτικό - εκπαιδευτικό   μέσο  ( Διαμαντάκη   κ . α ., 2001), και   β ) στην   άγνοιά   τους   για   την   ανάλογη    χρήση   του   από   τις   ίδιες  ( Παπαδόπουλος , 2001) και   πολύ   περισσότερο   για   την   αλληλεπιδραστική    χρήση   του   από   τα   παιδιά .  Έχει   άλλωστε   επισημανθεί   ότι : α ) εκπαιδευτικοί   με    λίγες   γνώσεις   και    χαμηλή   αυτοπεποίθηση   για   τη    χρήση   του   Η . Υ . αποφεύγουν   να   τον    χρησιμοποιήσουν   στη   διδασκαλία   τους  ( Μακράκης , 2002; Καράμηνας , 2007; Μπίκος , 1995) και   β ) εκπαιδευτικοί   από    χώρες   με    χαμηλό   βαθμό   ένταξης   των   ΤΠΕ   στο   εκπαιδευτικό   τους   σύστημα , όπως   η   Ελλάδα   έχουν    λιγότερη   εμπιστοσύνη   στη    χρήση   των   ΤΠΕ   κατά   τη   διδασκαλία   από   ό , τι   οι   συνάδελφοί   τους   από    χώρες   με   υψηλό   βαθμό   ένταξης   των   ΤΠΕ   στο   εκπαιδευτικό   τους   σύστημα  ( Γερμανός  & Κλιάπης , 2002). Οι   νηπιαγωγοί   του   δείγματός   μας   εμφανίζουν   και   τα   δύο   παραπάνω    χαρακτηριστικά , ιδιαίτερα   όσον   αφορά   την   ένταξη   των   ΤΠΕ   στο   ελληνικό   εκπαιδευτικό   σύστημα . Ενδέχεται   ακόμα , να   νιώθουν    Οι   ΤΠΕ   στην   Εκπαίδευση  549 κάποια   σχετική   απειλή   από   τον   Η . Υ . και   να   μη   τη   διατυπώνουν   ρητά  ( Διαμαντάκη   κ . α ., 2001), αλλά   να   την   εκδηλώνουν   έμμεσα   μη   συμφωνώντας   με   τη    χρήση   του   Η . Υ . στη   διδασκαλία  ( στρατηγική   άμυνας ), δηλαδή   στη   διαδικασία   μέσω   της   οποίας   μπορεί   να   αμφισβητηθεί   ο   ρόλος   τους . Και   αυτό   επειδή   είναι   προφανές   ότι   η   αμφισβήτηση   του   ρόλου   του   εκπαιδευτικού   δεν   προέρχεται   από   τη    χρήση   του   Η . Υ . σε   διαδικασίες   γραφειοκρατικές   ή   σχεδιασμού   και   προετοιμασίας   του   μαθήματος , κατά   τις   οποίες   τον   Η . Υ .  χειρίζεται   ο   εκπαιδευτικός , αλλά   από   τη    χρήση   του   Η . Υ . στη   διδασκαλία , κατά   την   οποία   τα   παιδιά   κυρίως   πρέπει   να    χειρίζονται   τον   υπολογιστή . Θεωρούμε   ότι   είναι   αναμενόμενο   να   διατυπώνονται   τέτοιες   επιφυλακτικές   απόψεις   καθώς   βρισκόμαστε   στην   αρχή   της   εισαγωγής   των   ΤΠΕ   στο   ελληνικό   νηπιαγωγείο   όσον   αφορά   την   εντονότερη   ενσωμάτωσή   τους   στο   διδακτικό   έργο . Πιστεύουμε   ότι   αυτή   η   επιφυλακτική   θέση   των   νηπιαγωγών   απομακρύνει   την   ουσιαστική   ενσωμάτωση   των   ΤΠΕ   στην   Προσχολική   Εκπαίδευση   ως   εργαλείο   μάθησης   και   δεν   παρέχει   στα   παιδιά   ευκαιρίες   εκπαιδευτικής    χρήσης   τους . Το   γεγονός   ότι   η   έλλειψη   σχετικών   γνώσεων    χειρισμού   αλλά   και   ενσωμάτωσης   του   Η . Υ . στη   διδακτική   πράξη   συμφωνεί   με   προηγούμενες   έρευνες  (Specht et al., 1999; Sexton et al., 1999; Tsitouridou & Vryzas, 2004; Κυρίδης   κ . α ., 2003; Κασιμάτη   κ . α ., 2002; Κυρίδης   κ . α ., 2003; Διαμαντάκη   κ . α ., 2001). Οι  Groves, Jamigan και  Eller (1998) διαπίστωσαν   ότι   οι   νηπιαγωγοί   αφενός   ανησυχούσαν   μήπως   η   ελλιπής   κατάρτισή   τους   στους   υπολογιστές   οδηγούσε   στην   πρόκληση   ζημιών   σε   αυτούς   κατά   τον    χειρισμό   τους , και   αφετέρου   δεν   είχαν   εμπιστοσύνη   στην   ικανότητά   τους   να   διδάξουν   τα   παιδιά , πώς   να    χρησιμοποιήσουν   και   να   φροντίσουν   τον   Η . Υ . Άλλωστε , σχετικές   έρευνες   έχουν   δείξει   ότι   οι   εκπαιδευτικοί   πρέπει   να   είναι   ικανοί   στην   ενσωμάτωση   και    χρήση   των   υπολογιστικών   και   δικτυακών   τεχνολογιών   στη   σχολική   τάξη   και   το   σχολικό   πρόγραμμα   σπουδών , να   είναι   σε   θέση   να   επιτυγχάνουν   τους   διδακτικούς   και   μαθησιακούς   στόχους   του   σχολικού   προγράμματος   με   τη    χρήση   της   τεχνολογίας   στην   τάξη   του  (Johnson et al., 2000; Williams et al., 2000; Makrakis, 1997). Επομένως , οι   νηπιαγωγοί    χρειάζεται   να   είναι   ικανοί   και   αποτελεσματικοί    χρήστες   Η . Υ ., να   εκπαιδευτούν   σε   εφαρμογές   των   υπολογιστών   στη   διδασκαλία   και   τη   μάθηση   στο   νηπιαγωγείο , να   γνωρίζουν   πώς   να   οργανώνουν   την   τάξη   και   να   σχεδιάζουν   δραστηριότητες , έτσι   ώστε   οι   Η . Υ . να   αποτελούν   απαραίτητο   και   αναπόσπαστο   μέρος   της   παιδαγωγικής   διαδικασίας  (Powell, 1999; Baron et al., 1997; Nanlohy, 1997). Εδώ   επισημαίνεται   η    χρησιμότητα   μιας   επιμόρφωσης   των   νηπιαγωγών   συζήτησαν   την   εκπαιδευτικών , που   θα   βοηθήσει   ώστε   να   ενσωματωθεί   ο   Η . Υ . στο   νηπιαγωγείο   και   στο   πρόγραμμα   σπουδών , με   αποτέλεσμα   να   καταστούν   οι   νηπιαγωγοί   θετικότεροι   απέναντι   στη    χρήση   του   Η . Υ . (Dublin et al., 1994). Βασικό   συμπέρασμα   της   έρευνας   αυτής   είναι   ότι   οι   νηπιαγωγοί   αντιλαμβάνονται   τις   ποικίλες   δυνατότητες    χρήσης   του   Η . Υ . στο   νηπιαγωγείο , αντιμετωπίζοντάς   τον   περισσότερο   ως   μέσο   για   την   εκτέλεση   γραφειοκρατικών   εργασιών   και   την   προετοιμασία   της   διδασκαλίας   και    λιγότερο   ως   ένα   εκπαιδευτικό   εργαλείο   που    χρησιμοποιείται   κατά   τη   διεξαγωγή   της . Ουσιαστικά , δεν   αντιλαμβάνονται   τον   Η . Υ . ως   μέρος   των   δυνατοτήτων   που   προσφέρουν   οι   ΤΠΕ   στο   σχολείο , αλλά   ως   μεμονωμένη   ηλεκτρονική   συσκευή , στοιχείο   που   μας   οδηγεί   να   υποστηρίξουμε   ότι   οι   θέσεις   των   νηπιαγωγών   δεν   αφορούν   εντέλει   τις   ΤΠΕ , αλλά   μόνο   τον   Η . Υ . Το   αποτέλεσμα   αυτό   ερμηνεύεται   κυρίως   από   τις   περιορισμένες   γνώσεις   των   νηπιαγωγών   για   τις   ΤΠΕ   και   τη    χρήση   τους   στο   σχολείο . Τα   συμπεράσματα   της   έρευνάς   μας   αυτής   δεν   μπορούν   να   γενικευτούν    λόγω   του   μικρού   αριθμού   των   υποκειμένων , του   συμπτωματικού   τρόπου   επιλογής   τους   και   της   περιορισμένης   γεωγραφικής   περιοχής   από   την   οποία   προέρχονται . Ωστόσο   σημειώνουμε   τη   σύμπτωση   κύριων   αποτελεσμάτων   της   έρευνας   αυτής   με   εκείνα   σχετικών   ερευνών   και   επισημαίνουμε  
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks