Αντωνίου, Α.-Σ., & Πολυχρόνη, Φ. (2011). Η Συνύπαρξη της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας με τη δυσλεξία. Ελληνική Επι

Description
Αντωνίου, Α.-Σ., & Πολυχρόνη, Φ. (2011). Η Συνύπαρξη της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας με τη δυσλεξία. Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής, (3), 137-152.

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks